Hotărârea nr. 491/2013

Hotărârea.nr.491 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.65.02 – Învăţământ, pentru Colegiul Tehnic „Alexandru Bărbat” Victoria – Învăţământ Special


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.491

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.65.02 - învățământ, pentru Colegiul Tehnic „Alexandru Bărbat” Victoria - învățământ Special

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.ad 9851/11.10.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.65.02 - învățământ, pentru Colegiul Tehnic „Alexandru Bărbat” Victoria - învățământ Special;

Având în vedere dispozițiile art.41, alin.(l) și art.19 alin..(l) lit „a” și alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea listei de investiții, din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.65.02 - învățământ, pentru Colegiul Tehnic „Alexandru Bărbat” Victoria - învățământ Special, prin diminuarea cu suma de 20 mii lei de la Cap.65.02 - de la poziția C „Alte cheltuieli de investiții”, litera b, Total, dotări independente, poziția, „Autoturism 8+1 locuri, buc 1” și majorarea cu aceeași sumă la același capitol pentru poziția „Sistem de alarmă și supraveghere video”.

Art.2.Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDI> Aristotel Cam