Hotărârea nr. 490/2013

Hotărârea.nr.490 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, pe anul 2013, pentru Centrul Cultural „Reduta”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.490

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții, pe anul 2013, pentru Centrul Cultural Reduta

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.ad.9888/4.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Investiții Achiziții Publice prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții, pe anul 2013, pentru Centrul Cultural Reduta prin diminuarea în lista de investiții, Cap. 67.10, total B obiective noi, poziția 1 „Suprafață dans Sala de balet ” cu suma de 10 mii lei și suplimentarea cu aceeași sumă la Cap.67.10 total B obiective noi, poziția 2,.Copertina”, cu încadrarea totală alocată pentru lista de investiții aprobată în anul 2013;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(l) lit. „b” și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investiții, pe anul 2013, pentru Centrul Cultural Reduta prin diminuarea în lista de investiții, Cap. 67.10, total B obiective noi, poziția 1 „Suprafață dans Sala de balet ” cu suma de 10 mii lei și suplimentarea cu aceeași sumă la Cap.67.10 total B obiective noi, poziția 2„Copertina”, cu încadrarea totală alocată pentru lista de investiții aprobată în anul 2013;

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDHl® Aristotel Căndes


’9Contrasemnează, x SECRETAR

Maria Dumbrăveanu