Hotărârea nr. 49/2013

Hotărârea.nr.49 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 49

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr. 1793/25.02.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 13/29.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 16/29.01.2013 privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă re                             gementului pentru Muzeul Județean de Istorie

Brașov, instituție publică de <                               lui Județean Brașov, conform anexei, care face

parte integrantă din prezenta I

Art.2. - Președintele                                  lucerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Coordonare, Integrai


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrâveanu


ANEXĂ IaHCJBvnr........../.


Aprobat,. PreședirJ Aristoteli

ăncescu


Nr crt.

Nume și prenume

Instituța publică de cultură

Nota finală

Recomandare conform prevederilor art.41 din OUG nr.189/2008

1

Ștefănescu Radu

Muzeu! Județean de Istorie Brașov

10

continuarea managementului conform contractului de management.