Hotărârea nr. 488/2013

Hotărârea.nr.488 - privind trecerea Pavilioanelor nr.1 şi 4 cu destinaţia medicală de sanatoriu, secţii ale Spitalului de Neurologie Braşov, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Braşov, şi avizarea demarării procedurilor de înstrăinare a acestora

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.488

din data de 25.10.2013

- privind trecerea Pavilioanelor nr.l și 4 cu destinația medicală de sanatoriu, secții ale Spitalului de Neurologie Brașov, din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, și avizarea demarării procedurilor de înstrăinare a acestora

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10588/18.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune trecerea Pavilioanelor nr.l și 4 cu destinația medicală de sanatoriu, secții ale Spitalului de Neurologie Brașov, din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, și avizarea demarării procedurilor de înstrăinare a acestora, precum și adresa nr.l5465/2013 a Primăriei Orașului Predeal;

Ținând cont de faptul că cele două clădiri sunt evidențiate la pozițiile 203 și 206 din anexa 1 la HGR nr.972/2002, care cuprinde inventarul bunurilor aparținând domeniului public al județului, dar nu sunt înscrise în evidențele de carte funciară, astfel încât pentru realizarea vânzării - cumpărării imobilelor este necesară trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al Județului, înscrierea în CF, stabilirea valorii la care urmează să se realizeze vânzarea acestora, printr-un raport de evaluare ce va fi însușit prin hotărâre adoptată de Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.10 alin.2 și art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum și art.91 alin.l lit.c și alin.4 lit.b din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.7/1996 - legea cadastrului și a publicității imobiliare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea Pavilioanelor nr.l și 4 cu destinația medicală de sanatoriu, secții ale Spitalului de Neurologie Brașov, din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, și se avizează demararea procedurilor de înstrăinare a acestora, respectiv legalizarea construcțiilor, înscrierea în CF a acestora și întocmirea unui raport de expertiză valorică întocmit de un expert evaluator ANEVAR.