Hotărârea nr. 487/2013

Hotărârea.nr.487 - privind avizarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu, domeniu public al judeţului Braşov şi aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, str. Prundului nr.7-9, Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.487 din data de 25.10.2013

- privind avizarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, domeniu public al județului Brașov și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, str. Prundului nr.7-9, Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr.ad7579/15.10.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune avizarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 100 mp, domeniu public al județului Brașov și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, str. Prundului nr.7-9, Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 131/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov a unor imobile incluse în domeniul public al județului, în care își desfășoară activitatea și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.868 din Codul Civil, art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, art.91 alin.l, lit.c și alin.4 lit.a, art.123 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OG nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 100 mp, domeniu public al județului Brașov și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, str. Prundului nr.7-9, Brașov, pentru instalarea unui aparat cu rezonanță magnetică.

Art.2. - Președițattele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri pri irecția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.PREȘEDIW] ristotel CaneiAristotelContrasemnează,

\ SECRETAR Maria Dumbrăveanu