Hotărârea nr. 485/2013

Hotărârea.nr.485 - privind stabilirea condiţiilor de încetare a contractului de superficie încheiat între Judeţul Braşov şi SC IAR SA Braşov şi aprobarea demarării procedurilor de evaluare în vederea realizării unui schimb de terenuri

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.485

din data de 25.10.2013

- privind stabilirea condițiilor de încetare a contractului de superficie încheiat între Județul Brașov și SC IAR SA Brașov și aprobarea demarării procedurilor de evaluare în vederea realizării unui schimb de terenuri

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10705/21.10.2013 întpocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune stabilirea condițiilor de încetare a contractului de superficie încheiat între Județul Brașov și SC IAR SA Brașov;

Ținînd cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.290/2010 privind demararea procedurilor pentru constituirea unui drept real de superficie și de uz în favoarea Județului Brașov, asupra terenului proprietatea SC IAR SA Brașov, pe care urmează să fie construit Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav, pe întreaga durată a existenței construcțiilor, nr.317/2010 privind aprobarea contractului de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Județului Brașov, asupra terenului, în suprafață de 151.501mp, înscris în CF nr. 101035, localitatea Ghimbav, proprietatea SC IAR SA Brașov, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, în vederea construirii și exploatării investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”, precum și nr.264/20lprivind aprobarea actului adițional nr.l /29.04.2013 la contractul, autentificat sub nr. 1550/09.11.2010, de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Județului Brașov, asupra terenului, în suprafață de 151.501 mp, înscris în CF nr. 101035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Brașov, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, în vederea construirii și exploatării investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”;

Având în vedere dispozițiile art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Prin acordul comun al părților conform art.8.2.1 din contract;

Superficiarul Județul Brașov își va îndeplini obligațiile de la art.6.4 din


Art.l. - Contractul de superficie încheiat între Județul Brașov și SC IAR SA Brașov, autentificat sub nr. 1550/2010, încetează în următoarele condiții: contract, respectiv, plata prețului constituirii dreptului de superficie și impozitul anual aferent în condițiile actului adițional nr. 1/2013 la contract.

Art.2. - Se aprobă demararea procedurilor privind realizarea unui schimb imobiliar de terenuri cu aceeași suprafață și aceeași valoare, între Județul Brașov și SC IAR SA Brașov.

Art.3, - Se mandatează domnul Pascu Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să negocieze cu SC IAR SA Brașov condițiile de încetare a contractului de superficie și realizarea schimbului de terenuri.

PREȘEDI? Aristotel CăiContrasemnează, \SECRETAR Maria Dumbrăveanu