Hotărârea nr. 484/2013

Hotărârea.nr.484 - privind radierea poziţiilor 89, 92 şi 128 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Braşov nr. 250/2002 şi nr. 277/2002


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.484

din data de 25.10.2013

- privind radierea pozițiilor 89, 92 și 128 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 250/2002 și nr. 277/2002

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10520/17.10.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune radierea pozițiilor 89, 92 și 128 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 250/2002 și nr. 277/2002; propunerea este motivată de aspectul că la poziția nr. 128 din anexa la Hotărârea nr. 100/2001, respectiv, din anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002 este proprietatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în administrarea și folosința gratuită a Municipiului Brașov, iar cu privire la pozițiile 89 și 92 se propune radierea acestora, întrucât sunt dublate prin pozițiile nr. 78 și nr. 80 din anexa la Hotărârea nr. 100/2001, respectiv din anexa nr. 1 la H.G.R. nr.972/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă radierea pozițiilor 89, 92 și 128 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 250/2002 și nr. 277/2002.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, ' SECRETAR Maria Dumbrăveanu

cccăăă.