Hotărârea nr. 483/2013

Hotărârea.nr.483 - privind însuşirea listei actualizate a bunurilor de inventor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Secţiunea I – Drumuri

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.483

din data de 25.10.2013

- privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea I - Drumuri

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10521/17.10.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune introducerea unor poziții noi de drumuri județene, radierea poziției nr. 39, precum și actualizarea și modificarea unor poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, respectiv, din anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 250/2002 și nr. 277/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea I - Drumuri, după cum urmează:

 • a. introducerea unor poziții noi (39 drumuri județene), descrise în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • b. actualizarea și modificarea pozițiilor 23, 25-38, 40-53, 55-58 și 60-65, descrise în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • c. radierea poziției nr. 39, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,2. - Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, nr. 250/2002 și nr. 277/2002 se

modifică și se completează corespunzător.

Art3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.
Avizat pentru legalitate, y SECRETAR


Maria DumbrăveanuJUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA Nr.l

APROBAT,

Preki&inte

Căncescu Atfis'totel


COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV la data de 01.10.2013

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr.

Crt. HG 972/2002

Codul de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

1

2

3

4

5

6

7

6405

1.3.7.1

Drum județean DJ 101

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 9+100

Râșnov - U.M.01454

L= 9,100 km

S= 50.050 m2

2008

273.000

Legea 213/1998

H.G.576/2008

10 podețe dalate lm

1 podeț dalat 2m

360.000

Teren aferent

382.928

TOTAL

1.015.928

640'"

1.3.7.1

Drum județean DJ 101A

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 7+500

DJ 103C(ICA Ghimbav) - Ocolitoarea mare a municipiului Brașov

L= 7,500 km

S= 41.250 m2

2009

60.000

Legea 213/1998

H.G.710/2009

Teren aferent

315.600

TOTAL

375.600

f

64011

1.3.7.1

Drum

Origine : Km 0+000

2008

189.000

\                    r

0 1

2

3

4

5

6

7

județean

DJ 102

Destinație: Km 6+300

Viștea de Jos (DJ 103D) - Drăguș

L= 6,300 km

S= 34.650 m2

Legea 213/1998

H.G.702/2008

2 podețe tubulare 0600

 • 2 podețe tubulare 01000

 • 3 podețe tubulare 01500

Pod b.a.6m

Pod b.a.l6m

1.791.400

Teren aferent

265.104

TOTAL

2.245.504

64012

1.3.7.2

Drum județean DJ 102 A

Origine: Km 0+000 Destinație: Km 3+462

Olteț (DN 1) - Rucăr Sat

L= 3,462 km

S= 19.041 m2

2008

207.720

Legea 213/1998 H.G. 817/2007 (suprafața de 2,262 km provine din DC 3 și se transformă în DJ102 A) H.G.576/2008 (completare și modificare lungime, conf. Anexei nr. 1 bis, Anexei nr.2)

2 podețe dalate lm

1 podeț dalat 2m

1 pod b.a,12,5m

1.320.000

Teren aferent

145.681

TOTAL

1.673.401

64013

1.3.7.1

Drum județean DJ 102B

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 6+100

Șercăița (DJ104A) - Mănăstirea Bucium L= 6,100 km

S= 33.550 m2

2008

48.800

Legea 213/1998

H.G.702/2008

1 podeț dalat lm

1 podeț dalat 2 m

1 podeț dalat 3 m

1 podeț dalat 4m

331.400

0 1

2

3

4

5

6

7

1 podeț dalat 6m

1 podeț tubular 0500

Teren aferent

256.688

TOTAL

636.888

64014

1.3.7.1

Drum județean DJ 102C

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 3+700

Breaza (DJ103F) - Mănăstirea Breaza L= 3,700 km

S= 20.350 m2

2008

62.160

Legea 213/1998

H.G.702/2008

HCJ240/2010

1 podeț tubular 0200

Pod b.a.l2m

1.201.000

Teren aferent

155.696

TOTAL

1.418.856

640”

1.3.7.2

Drum județean DJ102E

Origine : Km 0+000 Destinație: Km 2+300

DJ 103B-Teliu (DN 10)

L= 2,300 km

S= 12.650 tn2

2008

138.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

1 podeț dalat 3m Pod b.a.l2m

1.290.000

Teren aferent

96.784

TOTAL

1.524.784

64015

1.3.7.1

Drum județean DJ 102F

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 4+800

Sambata de Jos (DN 1)- Draguș

L= 4,800 km

S= 26.400 m2

2008

144.400

Legea 213/1998

H.G.702/2008

1 podeț tubular 0600

1 podeț tubular 0800

1 podeț tubular 01000 Pod b.a.lOm

1.006.000

Teren aferent

201.984

TOTAL

1.352.384

640n

1.3.7.1

Drum județean DJ 102G

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 9+900

Victoria (DJ 105C)- Viștișoara -

2008

297.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

0 1

2

3

4

5

6

7

Stațiunea Sambăta L= 9,900 km S= 54.450 m2

2 podețe dalatelm

 • 1 podeț dalat 4m

Pod b.a.6m

 • 2 poduri b.a.l2m

8 podețe tubulare 0800

23 podețe tubulare 01000

1.998.800

Teren aferent

416.592

TOTAL

2.712.392

640'8

1.3.7.2

Drum județean DJ 103 G

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 2+385

Măieruș (DJ131) - lim.jud.Covasna

L=2,385 km

S= 13.117 m2

2007

143.100

Legea 213/1998

H.G.817/2007

1 podeț tubular 0300

1 podeț tubular 000 Pod lemn 80m

482.500

Teren aferent

100.361

TOTAL

725.961

64019

1.3.7.2

Drum județean DJ 104 E

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 3+420

Șinca (DN 73A) - Manastirea Șinca -Complex al Fundației Ortodox-Culturală “Maica Sfântă - Bucuria Neașteptată” L= 3,420 km

S=18.810m2

2009

205.200

Legea 213/1998 H.G. 817/2007 (provine dintr-un drum vicinal în DJ 104 E)

H.G.710/2009 (modificare traseu și lungime, conf. Anexei nr.3)

1 podeț tubular 0400

1.200

Teren aferent

143.914

TOTAL

350.314

6402U

1.3.7.2

Drum județean

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 1+000

2007

60.000

Legea 213/1998

H.G.817/2007

0 1

2

3

4

5

6

7

DJ 104 F

DN13 - Mănăstirea Bunești

L= 1,000 km

S=5.500 m2

1 podeț tubular 0800

4 podețe tubulare 01000

7.900

Teren aferent

42.080

TOTAL

109.980

64021

13.7.2

Drum județean DJ 104N

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 4+300

Comăna de Jos (DJ 104) - Comăna de Sus

L= 4,300 km

S=23.650 m2

2007

258.000

Legea 213/1998

H.G.817/2007

13 podețe dalate Im

1 podeț dalat 2m

450.000

Teren aferent

180.944

TOTAL

888.944

64022

Drum

Județean

DJ 105D

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 3+278

DJ105A(Stațiunea Băile Rodbav)-DJ105

L= 3,278 km

S= 18.029 m2

137.158

HCJ 122/2010

Teren aferent

137.938

TOTAL

275.096

6402J

Drum județean DJ 106

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 8+570

Șinca Nouă (DN73A) - Vlădeni (DN1) -Dumbrăvița

L= 8,570 km

S= 47.135 m2

68.560

HCJ 9/2010

Teren aferent

360.626

TOTAL

429.186

64024

13.7.2

Drum județean DJ106 A

Origine : Km 0+000 Destinație: Km 3+300 DN73A -Paltin

L=3,3OO km

2007

198.000

Legea 213/1998

H.G.817/2007

0 1

2

3

4

5

6

7

S=18.150 m2

1 podeț tubular 0500

1 pod b.a 6m

1 pod b.a.l2m

1.801.400

Teren aferent

138.864

TOTAL

2.138.264

64023

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ106B

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 13+300

Vulcan(DJ 112 A)- Holbav -Paltin (DJ106 A)

L=13,300 km

S= 73.150 m2

2008

530.455

Legea 213/1998

H.G.576/2008

HCJ 241/2010

 • 3 podețe dalate lm

1 podeț dalat l,5m

1 podeț dalat 2m

1 podeț dalat 3m

 • 4 podeț dalat 4m

1 pod b.a. 6m

1 pod b.a. 9m

 • I pod b.a. 12m

3 podețe tubulare 0500

 • II podețe tubulare 01000

3.486.800

Teren aferent

559.664

TOTAL

4.576.919

6402<>

1.3.7.1

Drum județean DJ 107

Origine: Km 0+000 Destinație: Km 0+357 DN1 - Gara Ucea

L= 0,357 km

S= 1.963m2

14.937

HCJ 248/2012

Teren aferent

15.026

TOTAL

29.963

6402

1.3.7.1

Drum județean DJ107B

Origine : Km 0+000 Destinație: Km 1+931 DN 1- Feldioara

L=l,931 km

2008

57.930

Legea 213/1998

H.G.702/2008

0

1

2

3

4

5

6

7

S=10.620 m2

1 Pod b.a. 72m

7.200.000

Teren aferent

81.256

TOTAL

7.339.186

6402

1.3.7.2

Drum județean DJ107C

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 3+100

Vad (DN 73 A) - Poiana Narciselor L=3,100 km

S=17.050m2

2008

186.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

1 podeț dalat 4m

5 podețe tubulare 0500

1 podeț tubular 0800

1 pod b.a 1 Om

1 pod b.a.64m

7.528.500

Teren aferent

130.448

TOTAL

7.844.948

64029

1.3.7.2

Drum județean DJ107D

Origine : Km 0+000 Destinație: Km 1+550

DJ 104 B - Raușor

L=1,550 km

S=8.525 m2

2008

90.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

Teren aferent

65.224

TOTAL

155.224

640J°

Drum județean DJ107E

Origine : Km 0+000 Destinație: Km 2+750 DJ 105C-Corbi

L=2,750 km

S= 15.125 m2

82.500

HCJ 231/2010

Teren aferent

115.719

TOTAL

198.219

64031

1.3.7.2

Drum județean DJ108

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 4+380

Hărman(DJ 112A) - Sanpetru L=4,380 km

S=24.090 m2

2007

262.800

Legea 213/1998

H.G.817/2007

3 podețe tubulare 0620

4.200

0 1

2

3

4

5

6

7

Teren aferent

184.310

TOTAL

451310

640“

13.7.1

Drum județean DJ 108 A

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 0+420

DJ 105B - Sambăta de Sus (DJ 104A)

L=0,420 km

S=2.310m2

2008

3.360

Legea 213/1998

H.G.702/2008

Teren aferent

17.674

TOTAL

21.034

640“

13.7.1

Drum județean DJ108B

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 5+000

DJ 105B - Mănăstirea Brancoveanu Sambăta de Sus -Valea Sâmbetei L=5,000 km

S=27.500 m2

2008

40.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

2 podețe dalatelm

1 podeț tubular 0800

61.500

Teren aferent

210.400

TOTAL

311.900

640'4

 • 13.7.1

 • 13.7.2

Drum județean DJ 109

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 8+000

Beclean (DN1) - Luța - Ludișor -

Voivodeni (DJ103F)

L=8,000 km

S=44.000 m2

2008

330.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

 • 1 podeț dalat l,5ni

 • 2 podețe dalate 2m

2 podețe dalate 4m

1 pod b.a. 6m

1 pod b.a. 12m

2.205.000

Teren aferent

336.640

TOTAL

2.871.640

640“

13.7.1

Drum județean DJ109A

Origine: Km 0+000 Destinație: Km 5+000 Beclean (DN1) - Hurez L=5,000 km

2008

150.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

0 1

2

3

4

5

6

7

S=27.500 m2

1 podeț dalat lm

1 podeț tubular 0300

1 pod b.a. lOm

1.031.100

Teren aferent

210.400

TOTAL

1.391.500

64035

1.3.7.1

Drum județean DJ109B

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 1+500

DJ 104D - Mănăstirea Făget

L= 1,500 km

S=8.250 m2

2008

45.00Q

Legea 213/1998

H.G.702/2008

1 podeț tubular 0300

1.100

Teren aferent

63.120

TOTAL

109.220

------64037

 • 1.3.7.1

 • 1.3.7.2

Drum județean DJ 110

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 7+000

DC5 - între Văi-lim.com.Poiana Mărului (spre com.Vulcan)

L=7,000 km

S= 38.500 m2

2008

264.000

Legea 213/1998 H.G. 817/2007 (suprafșa de 5 km provine din DC 9) H.G.702/2008 (completare conf. Anexei 2 și modificarea lungime conf. Anexei 4) HCJ239/2010

1 podeț dalat 3m

1 podeț dalat 5m

1 pod b.a. 1 Om

1.240.000

Teren aferent

294.560

TOTAL

1.798.560

6403*

1.3.7.2

Drum județean DJ 111

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 1+450

DJ112A - Colonia 1 Mai

L=1,450 km

S=7.975 m2

2007

87.000

Legea 213/1998

H.G.817/2007

2 podețe tubulare 0500

1 pod b.a. 12m

1.202.800

0 1

2

3

4

5

6

7

Teren aferent

61.016

TOTAL

1.350.816

640jy

1.3.7.2

Drum județean DJ 112J

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 4+770

DN1 - Dumbrăvița (DJ 112 C) L= 4,770 km

S=26.235 m2

2007

286.200

Legea 213/1998

H.G.817/2007

2 podețe dalate lm

1 pod b.a.6m

1 pod b.a.9m

1 pod b.a.l2m

1 pod b.a.30m

1 podeț tubular 0800

5.761.900

Teren aferent

200.722

TOTAL

6.248.822

64O40

 • 1.3.7.1

 • 1.3.7.2

Drum județean DJ 113

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 2+500

Sanpetru (DJ 103) - Preventoriu TBC

L= 2,500 km

S=13.750m2

2008

90.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

1 podeț tubular 0800

1 podeț dalat lm

31.500

Teren aferent

105.200

TOTAL

226.700

640*1

1.3.7.2

Drum județean DJ130A

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 3+000

Veneția de Jos (DJ 104) - Veneția de Sus L= 3,000 km

S=163.500m2

2007

180.000

Legea 213/1998

H.G.817/2007

1 podeț dalat 2m

3 podețe dalate 3m

330.000

Teren aferent

126.240

TOTAL

636.240

64042

1.3.7.1

Drum județean DJ130B

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 9+364

Pârău (DJ 104) - Grid - Perșani (DN1)

2008

280.920

Legea 213/1998

H.G.702/2008

0 1

2

3

4

5

6

7

L= 9,364 km

S=51.502m2

4 podețe dalate 1 m

2 podețe tubulare 0500

6 podețe tubulare 01000

1 podeț tubular 0800

1 pod b.a 6m

1 pod b.a. 7m

1 pod b.a. lOm

1 pod b.a. 14m

3.824.500

Teren aferent

394.037

TOTAL

4.499.457

640”

1.3.7.1

Drum județean DJ 130C

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 1+800

DJ 104K - Ticușu Nou - DC 21 -Comăna

L= 1,800 km

S=9.900 m2

2009

54.000

Legea 213/1998

H.G.710/2009

Teren aferent

75.744

TOTAL

129.744

64044

1.3.7.2

Drum județean DJ 13 IA

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 2+878

DN13 (Gara Rupea) - Homorod (DJ 132) L= 2,878 km

S=15.829 m2

2007

411.700

Legea 213/1998

H.G.817/2007

1 podeț dalat lm

1 podeț dalat 2m

Pod b.a.l8m

1.890.000

Teren aferent

121.106

TOTAL

2.422.806

640“’

 • 1.3.7.1

 • 1.3.7.2

Drum județean DJ 131F

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 4+848

DN 13(Rupea Gara) - Ungra L= 4,848 km

S= 26.664 m2

2008

194.320

Legea 213/1998

H.G.576/2008

HG1062/2009

32 podețe dalate lm

11.701.800

0 1

2

3

4

5

6

7

4 podețe dalate 2m

1 pod b.a.6m

1 pod b.a.8m

1 pod b.a.lOm

 • 1 pod b.a.l2m

 • 2 poduri b.a,18m

1 pod b.a.21m

1 pod b.a.30m

1 podeț tubular 01500

Teren aferent

204.004

TOTAL

12.100.124

640“

1.3.7.2

Drum județean DJ 131P

Origine: Km 0+000 Destinație: Km 6+800 Șercaia(DNl) -Hălmeag L= 6,800 km

S=31.900m2

2008

408.000

Legea 213/1998

H.G.576/2008

HCJ 62/2012

2 podețe dalate 0,5m

1 podeț dalat lm

1 podeț dalat 2m

1 podeț dalat 4m

1 podeț tubular 01000

1 pod b.a. 81m

1 pod b.a. 92 m

17.541.600

Teren aferent

286.144

TOTAL

18.235.744

64047

1.3.7.1

Drum județean DJ 730B

Origine : Km 0+000 Destinație: Km 3+000

DJ 730 - Cătun Podul Paltinului L= 3,000 km

S=16.500 m2

2008

24.000

Legea 213/1998

H.G.702/2008

Teren aferent

126.240

TOTAL

150.240

JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA Nr.2APROBAT

Preș Căncescu Ari

MODIFICĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV la data de 01.10.2013

Secțiunea I Bunuri imobile DRUMURI JUDEȚENE

Nr.

Crt. HG 972/2002

Codul de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

1

2

3

4

5

6

7

23

 • 1.3.7.1

 • 1.3.7.2

Drum județean DJ 1021

Origine : Km 49+910

Destinație: Km 63+594

Lim.jud.Prahova - DN1A - Șanțuri

L= 13,684 km

S= 82.104 m2

1969

392.343

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

2 podețe dalate 2m

1 podeț dalat 3m

1 podeț dalat 4m

 • 1 pod b.a 7m

 • 2 poduri b.a.8m

4 podețe tubulare 0500

10 podețe tubulare 0800

1 podeț tubular 01000

1 podeț tubular 01500

1.734.000

0 1

2

3

4

5

6

7

Teren aferent

575.823

TOTAL

2.702.166

25

1.3.7.2

Drum județean DJ 103

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 17+987

Brașov - Sâmpetru - Bod - Limita Jud.

Covasna

L= 17,987 km

S= 107.922 m2

1976

1.079.224

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

3 podețe dalate lm podeț b.a.5m pod b.a.l6m pod b.a. 150m

16.780.000

Teren aferent

756.893

TOTAL

18.616.117

26

1.3.7.2

1.3.7.1.

Drum județean DJ 103 A

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 38+500

Brașov - Cărpiniș - Tărlungeni - Zizin -

Dălghiu

L= 38,500 km

S= 211.750 m2

1980

1.621.110

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

HG 1063/2009

37 podețe dalate lm 12 podețe dalate l,5m 10 podețe dalate 2m

1 podeț dalat 3m

1 podeț dalat 4m

 • 1 pod b.a 6m

 • 2 podețe 7m

1 pod b.a. 8m

 • 1 pod b.a. 1 Om

 • 2 poduri b.a. 12m

1 pod b.a.l6m

1 pod b.a.l8m

 • 1 pod b.a.24m

 • 2 poduri b.a.30m

1 pod b.a.65m

1 pod b.a.72m

1 podeț tubular 0500

28.247.100

o

0 1

2

3

4

5

6

7

1 podeț tubular 0800

12 podețe tubulare 01000

Teren aferent

1.620.080

TOTAL

31.488.290

27

1.3.7.2

Drum județean DJ103 B

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 17+750

Săcele (DN IA) - Cărpiniș - Tărlungeni -Budila- Teliu - Limita Jud. Covasna

L= 17,750 km

S= 106.500 m2

1975

1.065.004

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

5 podețe dalate lm

1 podeț dalat 2m

 • 1 podeț dalat 4m

 • 2 poduri b.a. 9m Pod b.a. 13m

Pod b.a.36m

Pod b.a.42m

11.230.000

Teren aferent

746.920

TOTAL

13.041.924

28

1.3.7.2

Drum județean DJ 103 C

Origine : Km 0+000 Destinație: Km 8+180

Ghimbav (DN1) - Brașov

L= 8,180 km

S= 49.080 m2

1969

490.802

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

1 podeț dalat lm

30.000

Teren aferent

344.214

TOTAL

865.016

29

 • 1.3.7.1

 • 1.3.7.2

Drum județean DJ103 D

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 9+320

Viștea de Jos (DN1) - Viștea de Sus -

Viștișoara

L= 9,320 km

S= 55.920 m2

2000

435.600

Legea 213/1998 H.G.972/2002 H.G.906/2007 (se transformă toată suprafața în DC 78 A)

H.G. 576/2008 (se transformă DC 78A în DJ 103 D)

0 1

2

3

4

5

6

7

1 podeț tubular 0800 Pod b.a.l4m

1.401.500

Teren aferent

392.186

TOTAL

2.229.286

30

1.3.7.2

Drum județean DJ 103 F

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 13+300

Voila (DN1) - Voievodeni - Pojorta -Breaza

L=13,300km

S= 79.800 m2

2000

798.000

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

7 podețe dalate lm

1 podeț dalat 2m

270.000

Teren aferent

559.664

TOTAL

1.627.664

31

1.3.7.2

Drum județean DJ 104

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 23+830

Șercaia (DN1) - Pârâu - Veneția de Jos -Comăna de Jos - Cuciulata - Fântâna -Hoghiz (DN13)

L= 23,830 km

S= 142.980 m2

1978

142.985

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

42 podețe dalate 1 m

5 podețe dalate 2m

3 podețe dalate 3m

2 poduri b.a 6m

Pod b.a 14m

Pod b.a.l8m

Pod b.a.24m

Pod b.a.30m

Pod b.a.32m

Podeț tubular 0 800 Podeț tubular 01000 Podeț tubular 01500

14.834.900

Teren aferent

1.002.766

TOTAL

15.980.651

1

2

3

4

5

6Origine : 3 poduri b.a. 8m

Km 0+000

Destinație: Km 45+850

DN 1 (Perșani) - Șinca Veche - Șercăița - Bucium - Mărgineni - Sebeș - Recea -Gura Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus -Drăguș - Viștea de Sus - Victoria

L= 45,850 km

S=275.100m2_____________________

51 podeț dalat lm

8 podețe dalate 1,5m

7 podețe dalate 2m

 • 4 podețe dalate 3m

1 podeț dalat 4m

3 poduri b.a. 6m

3 poduri b.a. 8m

1 poduri b.a. 13m

1 poduri b.a. 16m

 • 1 poduri b.a. 22m

 • 2 poduri b.a. 3Om

1 poduri b.a. 40m

1 poduri b.a. 48m

1 podeț tubular 0 400

 • 5 podeț tubular 0 500

1 podeț tubular 0 1500________________

Teren aferent___________________________

TOTAL___________________

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 13+862

Făgăraș (DN1) - Ileni - Hârseni- Sebeș L= 13,862 km

S=83.172m2______________________

1 podeț tubular 0 800

Pod b.a.36m________________________

Teren aferent___________________________

TOTAL___________________

Origine : Km 0+000


Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000


1980


3.601.500


583.313

5.016.536

792.003


Legea 213/1998


0 1

2

3

4

5

6

7

județean

DJ 104 C

Destinație: Km 13+200

Făgăraș (DN1) - Hurez - Săsciori -Recea

L= 13,200 km

S=79.200 m2

H.G.972/2002

H.G.540/2000

1 podeț dalat 2m

1 podeț tubular 0500 Pod b.a.l6m

1.661.400

Teren aferent

555.456

TOTAL

3.008.859

35

1.3.7.2

I.3.7.I.

Drum județean DJ104D

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 27+400

Făgăraș (DN1) - Șoarș - Bărcut - Limită

Jud. Sibiu

L= 27,400 km

S=164.400 m2

1987

1.401.006

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

48 podețe dalate 1 m

1 podeț dalat 2m

1 podeț dalat 3m

 • 1 podeț dalat 5m

 • 2 podețe tubulare 0500

2 poduri b.a.l0m

3.742.800

Teren aferent

1.152.992

TOTAL

6.296.798

36

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ104J

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 12+080

DJ 104 D (Făgăraș) - Calbor - Boholț L= 12,080 km

S=66.440 m2

2008

490.649

Legea 213/1998 H.G. 972/2002 H.G.906/2007 (se transformă toată suprafța în DC 7, DC 66, DC 66A) H.G.576/2008 (se încadrează suprafața de 18,650 km din DC 66, Dc 7, DC 10 în DC 104 J) HG 1062/2009

6 podețe dalate 0,5m

1.818.400

0 1

2

3

4

5

6

7

2 podețe dalate 2m

2 podețe dalate 4m

1 podeț dalat 5m

Pod b.a.l2m

4 podețe tubulare 0400

 • 4 podețe tubulare 0500

 • 5 podețe tubulare 01000

Teren aferent

508.326

TOTAL

2.817.372

37

1.3.7.2

Drum județean DJ 104 K

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 10+947

Comăna de Jos (DJ 104) - Crihalma (DC

21) - Ticușu Nou - Ticușu Vechi

L=10,947 km

S=65.682 m2

2007

656.820

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.906/2007 (o suprafață de 27,935 km parțial se transformă în DC 28)

14 podețe dalate lm

 • 1 pod b.a.9m

 • 2 poduri b.a.l0m

2 poduri b.a,12m

1 pod b.a.l4m

1 pod b.a.l5m

 • 1 pod b.a.l8m

 • 2 podețe tubulare 01000

Pod lemn 80m

10.901.600

Teren aferent

460.650

TOTAL

12.019.070

38

 • 1.3.7.1

 • 1.3.7.2

Drum județean DJ104L

Origine: Km 0+000 Destinație: Km 15+013 Dacia- Viscri-Bunești L=15,013km

S=82.571 m2

2008

630.390

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.576/2008 (se încadrează suprafața de 15,013 km din DC

28)

37 podețe dalate lm 3 podețe dalate 2m

2 podețe dalate 4m

1 pod b.a. 6m

1 pod b.a. lOm

7.731.600

0 1

2

3

4

5

6

7

1 pod b.a. 12m

1 pod b.a. 16m

1 pod b.a. 18m

1 Podeț tubular 01000

Teren aferent

631.747

TOTAL

8.993.737

40

1.3.7.2

Drum județean DJ 105

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 18+843

Voila (DN1) - Cincșor - Cincu - Limita Jud. Sibiu

L= 18,843 km

S=113.058 m2

1976

1.130.585

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

14 podețe dalate lm

4 podețe dalate 2m

 • 4 podețe dalate 3m

 • 5 podețe dalate 4m

1 podeț dalat 5m

1 pod b.a. 1 Om

1 pod b.a.l32m

15.970.000

Teren aferent

792.913

TOTAL

17.893.498

41

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ105 A

Origine: Km 29+473

Destinație: Km 82+293

Limita Jud. Sibiu - Cincu - Rodbav -Șoarș - Văleni - Lovnic - Jibert - Dacia -Rupea (DN 13)

L= 52,820 km

S=316.920m2

1983

3.478.050

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

79 podețe dalate 1 m 1 podeț dalat l,5m

16 podețe dalate 2m 7 podețe dalate 4m

1 podeț dalat 5m

1 pod b.a. 6m

1 pod mixt 7m

23.068.200

0 1

2

3

4

5

6

7

3 pod b.a.8m

3 podb.a. lOm lpodb.a. 12m

3 pod b.a. 14m

2 pod b.a. 18m

lpod b.a.30m

1 podeț tubular 0500

1 podeț tubular 01500

Teren aferent

2.222.666

TOTAL

28.748.916

42

1.3.7.2

Drum județean DJ 105 B

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 14+620

Sâmbăta de Jos (DN 1) - Sâmbăta de Sus

- Stațiunea Sâmbăta

L= 14,620 km

S=87.720 m2

1970

877.203

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

9 podețe dalate 1 m

1 podeț dalat 1,5m

1 podeț dalat 3m

364.500

Teren aferent

615.210

TOTAL

1.856.913

43

 • 1.3.7.2

 • 1.3.7.3

Drum județean DJ105 C

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 8+731

Ucea de Jos (DN 1) - Victoria

L= 8,731 km

S=52.386 m2

1969

5.240.002

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

10 podețe dalate lm

300.000

Teren aferent

367.400

TOTAL

5.907.402

44

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 105 P

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 3+800

Ucea de Sus (DJ 105 C ) - Limita Jud. Sibiu

L=3,800 km

S=22.800 m2

2000

159.000

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

2 podețe dalate lm

2.263.200

0 1

2

3

4

5

6

7

2 podețe tubulare 1000

1 pod b.a.l0m

1 pod b.a.l2m

Teren aferent

159.904

TOTAL

2.582.104

45

1.3.7.2

Drum județean DJ 112

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 10+100

Hărman (DN 11 C) - Podu Oltului -

Limita Jud. Covasna

L= 10,100 km

S=60.600 m2

1975

606.002

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

6 podețe dalate lm

1 podeț dalat 2m

1 pod metalic 89m

2.040.000

Teren aferent

425.008

TOTAL

3.071.010

46

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 A

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 38+980

Hărman - Bod - Hălchiu - Codlea -

Vulcan - DN 73 A L= 38,980 km S=233.880 m2

1977

2.338.808

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

 • 1 podeț dalat lm

4 podețe dalate 2m

 • 2 podețe dalate 3m

2 podețe dalate 4m

2 podețe dalate 5m

2 podețe dalate 6m

2 poduri b.a. 20m

2 poduru b.a.30m lpod b.a.45m

16.690.000

Teren aferent

1.640.278

TOTAL

20.669.086

47

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 B

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 5+030

Cristian (DN 73) - Vulcan (DJ 112 A)

L= 5,030 km

2000

301.800

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

0

1

2

3

4

5

6

7

S=30.180m2

1 podeț tubular 0300

1 pod b.a.28m

1 pod b.a.56m

8.401.100

Teren aferent

211.662

TOTAL

8.914.562

48

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 112 C

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 15+500

Hălchiu (DJ 112 A) - Satu Nou -

Dumbrăvița - Vlădeni - DN 1 L= 15,500 km

S=93.000 m2

2000

544.600

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

 • 1 podeț dalat 1 m

 • 2 podețe dalate 2m

1 podeț dalat 2,5m

1 podeț dalat 3m

1 podeț dalat 3,5m

 • 1 podeț dalat 4m

 • 2 podețe dalate 5m

2 podețe tubulare 0800

1 podeț tubular 0500

1 podeț tubular 01000

1 pod b.a. 1 Om

1 pod b.a.l5m

1 pod b.a.35m

6.694.500

Teren aferent

652.240

TOTAL

7.891.340

49

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 112D

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 11+330

Tărlungeni (DJ 103 B) - Cărpiniș -Prejmer - Lunca Câlnicului - DN 11 L= 11,330 km

S=67.980 m2

2000

523.260

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

2 podețe dalate 1 m 2 podețe dalate 2m 1 podeț dalat 3m

1 pod b.a.6m

871.600

0 1

2

3

4

5

6

7

1 podeț tubular 01000

Teren aferent

476.766

TOTAL

1.871.626

50

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 E

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 3+420

Tohanu Vechi (DN 73 A) - Tohanu Nou

(DN 73)

L= 3,420 km

S=20.520 m2

2000

205.200

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

2 poduri b.a. 20m

4.000.000

Teren aferent

143.914

TOTAL

4.349.114

51

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 F

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 8+450

Moeciu de Jos (DN 73) - Cheia - Moeciu de Sus

L= 8,450 km

S=50.700 m2

2000

507.000

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

5 podețe dalate lm

 • 1 podeț dalat 5m

 • 2 podețe tubulare

 • 3 podețe tubulare

1 podeț tubular

3 poduri b.a.l5m

1 pod b.a.25m

7.304.800

Teren aferent

355.576

TOTAL

8.167.376

52

 • 1.3.7.1

 • 1.3.7.2

Drum județean DJ 112G

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 10+700

Peștera - Zămești (DJ 112 H)

L= 10,700 km

S= 58.850 m2

2007

305.307

Legea 213/1998 H.G.972/2002 H.G.906/2007 (o suprafață de 0,7 km se transformă în DC 57)

HG1062/2009

1 podeț tubular 0300

5.004.000

0 1

2

3

4

5

6

7

3 podețe tubulare 0500

2 podețe tubulare 0600

2 poduri b.a. 15m

1 pod b.a.20m

Teren aferent

450.256

TOTAL

5.759.563

53

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 H

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 8+186

Zămești (DJ 112 G) - Predeluț - Bran (DN 73)

L= 8,186 km

S=49.116m2

2000

2.780.000

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

1 podeț dalat lm

1 pod b.a.24m

2.430.000

Teren aferent

344.467

TOTAL

5.554.467

55

1.3.7.2

Drum județean DJ 131

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 7+314

Măieruș - Apața - lim.jud.Covasna

L= 7,314 km

S=43.884 m2

1980

438.842

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

7 podețe dalate lm

1 podețe dalate 2m

1 podețe dalate 4m

1 podețe dalate 5m

1 podețe dalate 6m

1 podeț tubular 0800

1.141.500

Teren aferent

307.773

TOTAL

1.888.115

56

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 131B

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 12+978

Apața (DJ 131) - Ormeniș- Augustin -Gara Augustin - Limita Jud. Covasna L= 12,978 km

S=77.868 m2

2000

608.760

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

0 1

2

3

4

5

6

7

14 podețe dalate lm

6 podețe dalate 2m

1 pod dalat 3m

1 pod dalat 4m

1 pod b.a. 6m

1 pod b.a. 8m

1 pod b.a. 180m

3 podețe tubulare 0500

6 podețe tubulare 01000

2 podețe tubulare 0800

20.316.800

Teren aferent

546.114

TOTAL

21.471.674

57

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 131 C

Origine: Km 0+000 Destinație: Km 29+050

Augustin (DJ 131 B) - Racoș - DN 13 L= 29,050 km

S= 174.300 m2

2007

1.233.000

Legea 213/1998 H.G.972/2002 H.G.906/2007 (transformare 26,951 km în DC 21)

1 pod b.a.7m

1 pod b.a.l2m

1 pod b.a.l5m

1 pod b.a.24m

5.800.000

Teren aferent

1.222.424

TOTAL

8.255.424

58

1.3.7.11.3.

7.2

Drum județean DJ 131D

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 10+416

DN 13 - Bogata Olteană - Dopca -Mateiaș - DJ 131 C L= 10,416 km

S=62.496 m2

2000

342.480

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

12 podețe dalate 1 m

1 podeț dalat 5m

 • 1 pod b.a. 1 Om

 • 2 poduri b.a. 16m

1 pod b.a. 120m

1 podeț tubular 0500

1 podeț tubular 01000

15.113.000

Teren aferent

438.305

TOTAL

15.893.785

0

1

2

3

4

5

6

7

60

1.3.7.2

Drum județean DJ 132

Origine : Km 0+000

Destinație: Km 18+220

Rupea - Homorod - Marcheașa - Jimbor - Limita Jud. Harghita

L= 18,220 km

S=109.320 m2

1967

1.193.204

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

41 podețe dalate lm

4 podețe dalate 2m

 • 3 podețe dalate 4m

 • 4 poduri b.a. 6m lpod b.a. 7m

1 pod b.a. 14m

3 poduri b.a. 18m

1 pod b.a. 20m

1 pod b.a. 42m

1 podeț tubular 0150

17.930.600

Teren aferent

766.598

TOTAL

19.890.502

61

1.3.7.2

Drum județean DJ 132 B

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 16+516

Homorod (DJ 132) - Cața - Drăușeni -

Ionești - Limita Jud. Harghita

L= 16,516 km

S=99.096 m2

1972

990.963

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

35 podețe dalate lm

2 podețe dalate 2m

1 podeț dalat l,5m

 • 1 podeț dalat 3m

 • 2 podețe dalate 4m

1 pod b.a. 1 Om

1 pod b.a. 12m

1 pod b.a.34m

1 pod b.a.45m

1 podeț tubular 01000

11.646.600

Teren aferent

694.993

TOTAL

13.332.556

62

1.3.7.2

Drum

Origine : Km 0+000

2008

360.000

Legea 213/1998

0 1

2

3

4

5

6

7

județean DJ 132C

Destinație: Km 6+000 Criț - Meșendorf

L= 6,000 km

S=36.000 m2

H.G. 972/2002

H.G. 906/2007 (o suprafață de 19,8 km se trasformă în DC

27)

H.G. .576/2008 (se încadrează o suprafață de 6 km din DC 27 înDJ 132 C)

8 podețe dalate 1 m

1 pod b.a.6m

1 pod b.a.8m

1 pod b.a.9m

 • 1 pod b.a.36m

 • 2 podețe tubulare 0500

1 podeț tubular 01000

6.144.400

Teren aferent

252.480

TOTAL

6.756.880

63

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 137 A

Origine : Km 16+000

Destinație: Km 27+457

Limita Jud. Harghita - Beia - Paloș -

Cața (DJ 132 B) L=11,457 km

S=68.742 m2

1985

490.022

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

36 podețe dalate lm 4 pdete dalate 2m

2 podețe dalate 4m

2 poduri b.a.l8m

1 pod b.a. 22m

7.360.000

Teren aferent

482.110

TOTAL

8.332.132

64

1.3.7.1

Drum județean DJ730

Origine: Km 9+550

Destinație: Km 14+950

Limita Jud. Argeș - Șimea - DN 73

L= 5,400 km

S=32.400 m2

2000

162.000

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

2 podețe tubulare lm

70.400

0

1

2

3

4

5

6

7

1 podeț tubular 0500

6 podețe tubulare 0800

Teren aferent

227.232

TOTAL

459.632

65

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 730 A

Origine: Km 0+000

Destinație: Km 7+713

DN 73 - Fundata - Fundățica - Limita Jud. Argeș

L= 7,713 km

S=46.278 m2

2000

280.780

Legea 213/1998

H.G.972/2002

H.G.540/2000

2 podețe tubulare 0600

3.000

Teren aferent

324.563

TOTAL

608.343

JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA NR.3


LISTA BUNURILOR IMOBILE CARE SE RADIAZĂ DIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

39

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean DJ104M

Ticușu Vechi (DJ 104 K) - Cobor - Jibert (DJ 105 A) -13,110 km

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

Transformare în DC 24 conform HCJ nr. 123/2010