Hotărârea nr. 482/2013

Hotărârea.nr.482 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării apartamentului identificat în C.F. nr. 28484 Braşov, sub nr. top. 5486/7/2, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Republicii, nr. 35

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro

CONSILI UL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.482

din data de 25.10.23013

privind neexercitarea dreptului de preemțiune al județului Brașov, în vederea cumpărării apartamentului identificat în C.F. nr. 28484 Brașov, sub nr. top. 5486/7/2, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Republicii, nr. 35

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 9818/ 15.10.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, în vederea cumpărării apartamentului, identificat în C.F. nr. 28484 Brașov, sub nr. top. 5486/7/2, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Republicii, nr. 35, proprietar Moscovici Iosif; din referat rezultă că imobilul este monument istoric de categoria B, fiind evidențiat în lista monumentelor istorice și având cod LMI 2010-Bv-II-m-B-11545;

Văzând adresa 505/33/02.10.2013 a Direcției Județene pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la cumpărarea imobilului;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (4), alin.(9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului identificat în C.F. nr. 28484 Brașov, sub nr. top. 5486/7/2, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Republicii, nr. 35, proprietar Moscovici Iosif, monument istoric de categoria B, fiind evidențiat în lista monumentelor istorice și având cod LMI 2010-Bv-II-m-B-11545.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism si Autfenaiarea Teritoriului- Compartiment Patrimoniu.


Contrasemnează, \ SECRETAR

Maria Dumbrăveanu