Hotărârea nr. 481/2013

Hotărârea.nr.481- privind aprobarea întocmirii unui Raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator, atestat ANEVAR, care va fi supus aprobării plenului Consiliului Judeţean Braşov, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, pentru cumpărarea apartamentului nr. 5 B, din imobilului, situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 individuală Braşov, sub nr. top. (5657-5658/1/3)/b


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 481 din data de 25.10.2013

privind aprobarea întocmirii unui Raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator, atestat ANEVAR, care va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov, în vederea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, pentru cumpărarea apartamentului nr. 5 B, din imobilului, situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 individuală Brașov, sub nr. top. (5657-5658/l/3)/b

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 9714/21.10.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune aprobarea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, în vederea cumpărării apartamentului nr. 5 B, din imobilului, situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 individuală Brașov, sub nr. top. (5657-5658/l/3)/b; apartamentul este compus din: o cameră, bucătărie, baie, boxă în beci și cota de 25% din P.U.C. fără sarcini; în referat, ținând cont că apartamentul supus vânzării ar fi necesar Muzeului „Casa Mureșenilor”, care își are sediul în imobilul din Piața Sfatului, nr. 25 , imobilul fiind clasat monument istoric, clasa B, se propune întocmirea unui raport de evaluare, întocmit de un expert atestat ANEVAR, ce va fi însușit de către Consiliul Județean Brașov, pentru muzeu, și actualii proprietari (familia Vulcan); văzând discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Văzând cererea familiei Vulcan, care intenționează să înstrăineze acest apartament și ținând cont că prețul de înstrăinare solicitat de familia Vulcan este de cca. 45.000 euro;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 104, alin.(l), lit.”f’ și art. 123, alin. (2), teza a 2-a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă întocmirea unui Raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator, atestat ANEVAR, care va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov, în vederea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, pentru cumpărarea apartamentului nr. 5 B, din imobilului, situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 individuală Brașov, sub nr. top. (5657-5658/l/3)/b.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.Contrasemnează, x SECRETAR Mana Dumbrăveanu