Hotărârea nr. 480/2013

Hotărârea.nr.480 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 40,95 mii lei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.480

din data de 25.10.2013

- privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 40,95 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară 25.10.2013

Analizând referatul nr.9940/18.10.2013 întocmit de Direcția Economică -Compartimentul Venituri prin care se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 40,95 mii lei, ca urmare a virării primei tranșe de finanațarea aferentă unor proiecte culturale de către Administrația Fondului Cultural Național în contul Muzeului „Casa Mureșenilor”, prin ordinul de plată nr.33/30.09.2013 ;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 40,95 mii lei, după cum urmează:

  • -  la Venituri: Secțiunea de funcționare, Cap. 36.10 „Diverse venituri”, Subcapitolul 36.10.50 ,,Alte venituri”, Trim IV +40,95 mii lei.

  • -  la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare, Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, Titlul II, „Bunuri și servicii”, Articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, Alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, Trim..IV + 40,95 mii lei.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEÎtftN ristotel țS inc


Aristotel


[TE, mcescu