Hotărârea nr. 48/2013

Hotărârea.nr.48 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul de Etnografie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@judbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro
CONSILfUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 48

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr. 1793/25.02.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană -Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 13/29.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 16/29.01.2013 privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.               /

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană/


PREȘEDIN Aristotel Cănci


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Nr crt.

Nume și prenume

Instituța publică de cultură

Nota finală

Recomandare conform prevederilor art.41 din OUG nr. 189/2008

1

Fulga Ligia

Muzeul de Etnografie Brașov

10

continuarea managementului conform contractului de management.

ANEXĂ la HCJBv nr........../.


Aprobat,

Președinte IA

Aristotel Cănc