Hotărârea nr. 479/2013

Hotărârea.nr.479 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.479

din data de 25.10.2013

- privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 8033/21.10.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, cu suma de 35,46 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art.19 alin.l lit.b și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov după cum urmează:

  • -  Diminuarea cu suma de 35,46 mii lei de la Cap.55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi - 30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe și

  • -  Majorarea cu suma de 35,46 mii lei la Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială , titlul 51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială;

și corespunzător,

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, prin majorarea cu suma de 35,46 mii lei la cap.68.10 - Asigurări și asistență socială Titlul Bunuri și servicii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Unitatea de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.


Contrasemnează, 'SECRETAR

Maria DumbrăveanuBUGET LOCAL
CHELTUIELI

A) Secțiunea de funcționare:

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET,


AURE^POPESCU


CAMELIA SCARLATESCU

c?


MII RON

INDICATORI

Trim III Suplimentare

Trim IV Diminuare

TOTAL

35.46

35.46

30 - Dobânzi

0.00

35.46

51-Transferuri intre unitati

35.46

0.00

59 - alte cheltuieli

0.00

0.00

CAP.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

0.00

35.46

30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

35.46

CAP.68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

35.46

0.00

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

35.46

0.00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

35.46

0.00

51.01.39.Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociala

35.46


VENITURI

A) Secțiunea de funcționare:

MII RON

INDICATORI

Trim IV Suplimentare

TOTAL

35,46

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

35,46

CHELTUIELI

A) Secțiunea de funcționare:

SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU


AURELIA POPESCU

(# ■MII RON

INDICATORI

Trim IV Suplimentare

TOTAL

35,46

CAP 68.10 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

35,46

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

35,46

Bunuri si servicii

35,46

20.03.01 - Hrană pentru oameni

35,46

DIRECTOR EXECUTIV,