Hotărârea nr. 478/2013

Hotărârea.nr.478 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al judeţului Braşov şi al instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.478

din data de 25.10.2013

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al județului Brașov și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013,

Analizând referatele nr.179/2013, nr. 181-186 /2013, nr.188 - 191/2013 întocmite de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se supune aprobării rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al județului Brașov și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al județului Brașov și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXAIRectificarea bugetului prin modificarea Listei poziției C “ Alte cheltuieli de investiții “ -02 buget local

Se diminuează cu suma de 180 mii lei:

Cap. 67.02- e. Total alte cheltuieli - poziția : “ RKpodețe si scări acces ziduri Cetate Brașov “

Se suplimentează cu 65 buc. si suma de 180 mii lei:

Cap. 51.02 - b. Total, dotări independente - poziția : “ Computere “ .

ANEXA2

Rectificarea bugetului prin modificarea Listei obiectivelor de investiții - 02 buget local si buget -10.

Se introduce poziție noua la :

Cap. 66.02 - B .Obiective noi:

- Amenajare mansarda corp B - Spitalul de Obstetrica - Ginecologie “ Ion Aurel Sbarcea” Brașov..................................................................................................................412 mii lei

Finanțarea se asigura prin diminuarea cu: - suma de 44 mii lei de la Cap.65.02 -b.Total, dotări independente - Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Bradet Sacele - poziția: “Autoturism “

 • - suma de 68 mii lei de la Cap.70.02 - b. Total dotări independente - Serviciul Public Salvamont - poziția: “ Autoturism “

 • - suma de 300 mii lei de la Cap. 66.10 - b. Total, dotări independente - Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov- poziția : “ Lift brancarda “

ANEXA 3Rectificarea bugetului prin modificarea Listei poziției C“ Alte cheltuieli de investiții “-10 la Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecologie “ Dr. Ioan Aurel Sbarcea” Brașov si a Listei obiectivelor de investiții - 02 Buget local

Se introduc poziții noi la :

Cap. 66-10 - b. Total, dotări independente :

- Autoclava cu cuva verticala cu capacitatea de 601..................................50 mii lei

Finanțarea de 50 mii lei se asigura prin diminuarea : - cu suma de 32 mii lei de la : Cap. 67.02 - Obiective in continuare - poziția : “Consolidare, restaurare si punere in valoare a Cetatii Feldioara 11

si suma de 18 mii lei de la :

Cap. 67.02 - e.Total. alte cheltuieli - poziția : " RK podețe si scări acces ziduri

Cetatea Brașov “ .

- Mașina de spalat cu bariera igienica cu capacitatea de 50 kg. rufe uscate ... 110 mii lei


- Uscator cu capacitatea de 25 kg.......................................................................40 mii lei

TOTAL.................................................................................................. 150 mii lei

Finanțarea se asigura prin diminuarea cu suma de 150 mii de la:

Cap. 67.02 - B. Obiective noi - poziția : “ Amenajare teren de sport Grupul Școlar Silvic Nicolae Rucareanu Brașov “

Se majoreaza Cap. 66.10 - Sanatate - Cheltuieli materiale cu suma de 92 mii lei.

Suma se asigura prin diminuarea cu 92 mii lei de la : Cap.67.02 - B . Obiective noi -poziția : “Amenajare teren sportiv Grupul școlar Silvic Nicolae Rucareanu “ Brașov.

Se introduce poziție noua la :

Cap. 66.02 - b. Total, dotări independente :

- Pompa de recirculare apa calda...............................................................10 mii lei

Finanțarea se asigura prin diminuarea cu suma de 10 mii lei de la :

Cap. 61.02 - b. Total, dotări independente - poziția : " Autoturism- buc. 3 “

ANEXA4

Rectificarea bugetului prin modificare Listei obiectivelor de investiții -10 la Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Se renunța la suma de 158,40 mii lei, de la:

Cap. 66.10 - Sanatate - B. Obiective noi, poziția :

- Modernizare saloane spital, scări acces, rampe intrări, reparații fațada...........158,40 mii lei

Se suplimentează cu aceiași suma de 158,40 mii lei:

Cap. 66.10 -Sanatate - B. Obiective noi, poziția:

- Proiectare, execuție si modernizare instalație de apa si electrica.................... 158,40mii lei

ANEXA5Rectificarea bugetului -02 local si bugetului -10 prin modificarea Listei poziției C “ Alte cheltuieli de investiții“la Spitalul Clinic de Copii Brașov

La Cap. 66-10 - b. Total, dotări independente, :


Se renunța la poziția :

 • - Hota secția boli infectioase - buc.l........................................................56 mii lei

Se introduc următoarele poziții noi:

 • - Hota microbiologica - buc. 1..................................................................34 mii lei

 • - Incubator bacteriologie - buc.l................................................................7,5 mii lei

 • -  Congelator stocare tulpini- 70 grade -buc.l........................................24 mii lei

Total...............................................................................................................65,5 mii lei

Diferența de 9,5 mii lei se asigura prin diminuarea de la :

Cap. 65.02 - b. Total, dotări independente - Colegiul Tehnic “ Dr. Alexandru

Barbat’ Victoria - Invatamant Special, poziția : “Autoturism 8+1 locuri “

Poziția:

 • - Vitrina frigorifica dubla - buc. 5................................................................25 mii lei

Se redenumeste si se diminuează cu suma de 3 mii lei astfel:

 • - Vitrina frigorifica- buc.6............................................................................22 mii lei

Poziția:

 • - Refrigerator- buc.8....................................................................................20 mii lei

Se redenumeste si se suplimentează cu suma de 3 mii lei astfel:

 • - Dulapuri frigorifice - buc.7.......................................................................23 mii lei

Poziția:

 • - Mașina de gătit - buc. 2................................................................................80 mii lei

Se suplimentează cu 1 buc, astfel:

 • -  Mașina de gătit - buc.3..............................................................................80 mii lei

La Cap.66-10 - e.Total, alte cheltuieli, poziția :

 • - RK secții spital ( secția Ia, secția Ib, secția II, farmacie, scări avarie spital, secția npi, chirurgie plastica, ori, radiologie, laborator analize, hol imagistica medicala )..54O mii lei

Se redenumeste astfel:

 • - RK secții spital (secția pediatrie I, saloane, holuri, vestiare )........................540 mii lei

Se introduce poziție noua :

Cap. 66.10 - B. Lucrări noi:

- Reabilitare curte interioara........................................................................100 mii lei

Finanțarea se asigura prin diminuarea cu : - suma de 50 mii de la :

Cap.67.02 - B . Obiective noi - poziția : “Amenajare teren sportiv Grupul școlar Silvic Nicolae Rucareanu “ Brașov.

- suma de 50 mii lei de la :

Cap. 66.10 - B. Obiective noi - Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov - poziția : “ Statii de purificare a apelor uzate la Vulcan si Timiș “

ANEXA 6

Rectificarea Bugetului Local 02 si Buget 10 prin transferul sumelor neutilizate la Cap.54.02 -Alte servicii publice generale-titlul 50 “Fonduri de rezerva”

Se renunța la următoarele poziții:

Cap.65.02 - B. Obiective noi

-Acoperiș clădire - Centrul școlar pentru Educație Incluziva Brașov..............200 mii lei

Cap 60.02. - e Total, alte cheltuieli - Centrul Militar Zonal

-RK fațada..................................................................................200 mii lei

Cap 67.02. - a Total, achiziții imobile

-Baza Sportiva Olimpia..................................................................285 mii lei

Cap 70.02. - a Total, achiziții imobile

-Achiziționare imobil......................................................................250 mii lei

Cap.66.10.e, Alte cheltuieli Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov respectiv pozițiile

RK instalație electrica..................................................... 200 mii lei

RK secție CSM.......................................................................................230 mii lei

se diminuează, la Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov astfel:

Cap.66.10. B, Obiective noi respectiv pozițiile

Construcție scara exterioara pentru evacuare in caz de incendiu.....................35 mii lei

Total.......................................................................................1.400 mii lei

Se suplimentează cu suma de 1.400 mii lei Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale, la titlul 50 “Fonduri de rezerva”

ANEXA7Rectificarea bugetului - 02 local pentru cheltuieli materiale la - COLEGIUL “ AUREL VIJOLI “ Fagaras

Se suplimentează cu suma de 50 mii lei :

Cap. 65.02 - Invatamant - cheltuieli materiale, bunuri si servicii (conform anexa) -Colegiul “ Aurel Vijoli ‘ Fagaras .

Finanțarea se asigura prin diminuarea cu 50 mii lei de la Cap. 65.02 - b. Total, dotări

independente, - Colegiul Tehnic “ Dr.Alexandru Barbat “ Victoria - Invatamant Special

poziția : “Autoturism 8+1 locuri —buc.l.

ANEXA 8


Rectificarea Bugetului Județului Brașov - 02 buget local si buget 10 prin introducerea unei poziții noi astfel:

Cap. 84.02.-b Lucrări noi

Modernizare DJ130B Parau Persani 0-2+687 si 4+290-7+850 ..............................50 mii lei

Sursa de finanțare se asigura prin diminuarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul Venituri proprii si subvenții sursa 10 Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov , Cap.66.10. B, Obiective noi respectiv pozițiile

Statii de purificare a apelor uzate la Vulcan si Timiș....................................................50 mii lei

ANEXA9


Modificarea Listei obiectivelor de investiții 02 - Buget local prin introducerea unei poziții noi astfel:

Cap. 84.02.-B Lucrări noi Modernizare DJ112C Halchiu - Satu Nou - Dumbravita - Vladeni km 2+755-4+160, 10+290 -

14+425 .........................................................................................................................60 mii lei

Sursa de finanțare se asigura prin diminuarea Listei poziției C “Alte cheltuieli de investiții” - 02 Buget local, cu suma de 60 mii lei, poziția:

Cap. 66.02. c, Studii de fezabilitate

Revizuire SF Spital Clinic..................................................................................60 mii lei

ANEXA 10Rectificarea Bugetului Județului Brașov - 02 buget local si buget 10, prin transferul de la Cheltuieli de capital la Cheltuieli materiale prin diminuarea:

• Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul Venituri proprii si subvenții sursa 10 Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov, Cap.66.10. B, Obiective noi respectiv poziția Construcție scara exterioara pentru evacuare in caz de incendiu....................................55 mii lei

Si se suplimentează cu suma de 55 mii lei, Cap.84.02. TRANSPORTURI - Cheltuieli materiale.

ANEXA 11


Suplimentarea bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgenta si modificarea Listei poziției C “Alte Cheltuieli de investiții” 02 - Buget local astfel:

Se diminuează Lista poziției C “Alte Cheltuieli de investiții” 02 - Buget local, cu următoarele poziții: Cap. 60.02 - b, Dotări independente :

Autoturism........................................................................................70 mii lei

Cap. 61.02 - b, Dotări independente :

Autoturism........................................................................................134 mii lei

si se suplimentează bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgenta cu suma de 204mii lei, Cap. 66.10. SANATATE - Cheltuieli materiale.

ANEXA 12Suplimentarea bugetului Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov si modificarea Listei poziției C “Alte Cheltuieli de investiții” 02 - Buget local si Bugetului 10

Se diminuează Lista poziției C “Alte Cheltuieli de investiții” 02 - Buget local, cu următoarea poziție : Cap. 61.02 - b, Dotări independente :

Autoturism........................................................................................145 mii lei

si se suplimentează bugetul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov cu suma de 145mii lei, Cap.66.10. SANATATE - Cheltuieli materiale.


ANEXA 13

Modificarea Listei poziției C “Alte cheltuieli de investiții” - 02 Buget local prin suplimentarea cu 40 mii lei a poziției următoare, astfel:

Cap. 51.02. e, Alte cheltuieli

Soft specializat pentru punerea in aplicare a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.946/2005 republicat pentru aprobarea Codului Controlului intem/managerial, cuprinzând standardele de control

intem/managerial la entitatile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control intem/managerial.......................................................................................120 mii lei


Sursa de finanțare se asigura prin diminuarea Listei poziției C “Alte cheltuieli de investiții” - 02 Buget local, cu suma de 40 mii lei, poziția:

Cap. 66.02. c, Studii de fezabilitate

Revizuire SF Spital Clinic..................................................................................40 mii lei