Hotărârea nr. 477/2013

Hotărârea.nr.477 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, pentru programele şi acţiunile derulate de către Judeţul Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.477

din data de 25.10.2013

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, pentru programele și acțiunile derulate de către Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013,

Analizând referatul nr.10825/23.10.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se supune aprobării rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pentru programele și acțiunile derulate de către Județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, pentru programele și acțiunile derulate de către Județul Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.vContrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


ANEXA 1Aristotel Cane
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

0.00

- cheltuieli materiale

20

44.45

- dobânzi

30

-197.35

- transferuri intre unitati

51

20.00

-alte cheltuieli

59

132.90

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

262.34

- cheltuieli materiale

20

262.34

acțiuni Consiliul Județean Brașov

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

-50.00

- cheltuieli materiale

20

-50.00

acțiuni Consiliul Județean Brașov

55.02.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

-197.35

- dobânzi

30

-197.35

60.02.AP ARARE

60.02

-12.00

- cheltuieli materiale

20

-12.00

acțiuni Consiliul Județean Brașov

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

71.90

- cheltuieli materiale

20

11.00

acțiuni Consiliul Județean Brașov

- transferuri intre unitati

51

20.00

suplimentare cu suma de 20 mii lei la Centrul Cultural Reduta pentru bunuri si servicii

-alte cheltuieli

59

40.90

suplimentare cu 43.55 mii lei la acțiuni Consiliul Județean Brașov ; diminuare cu 2,65 mii lei contribuții la salarizarea personalului neclerical

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

92.00

-alte cheltuieli

59

92.00

acțiuni Consiliul Județean Brașov

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

-212.89

- cheltuieli materiale

20

-212.89

acțiuni Consiliul Județean Brașov

74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

18.00

- cheltuieli materiale

20

18.00

acțiuni Consiliul Județean Brașov

87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

28.00

- cheltuieli materiale

20

28.00

acțiuni Consiliul Județean Brașov

\ DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU (lUf

SEF SERVICIU BUGET CAMELIA SCARLATESCU â