Hotărârea nr. 476/2013

Hotărârea.nr.476 - privind majorarea plafonului de cheltuieli de personal conform ordinului comun nr: 2954/1346/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.476

din data de 25.10.2013

- privind majorarea plafonului de cheltuieli de personal conform ordinului comun nr: 2954/1346/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Analizând referatul nr. 10608/21.10.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune majorarea plafonului de cheltuieli de personal conform ordinului comun nr: 2954/1346/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice și rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov;

Ținând cont de Decizia nr.3735/2013 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov prin care s-a suplimentat nivelul maxim al cheltuielilor de personal cu suma de 2,440 mii lei, fără asigurarea surselor de finanțare de la bugetul de stat;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă majorarea plafonului de cheltuieli de personal conform ordinului comun nr: 2954/1346/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice și rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a


Contrasemnează,

x SECRETAR Maria Dumbrăveanu


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

ANEXA 1MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

0.01

17,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

17,00

-subv.pt.finant.camere agricole

42.02.44

17,00

TOTAL CHELTUIELI

17,00

-cheltuieli de personal

10

1.033,63

- cheltuieli materiale

20

-437,28

- transferuri intre unitati

51

23,21

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

377,35

-cheltuieli de personal

10

377,35

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

-2,79

-cheltuieli de personal

10

-9,00

-diminuare la ATOP

- transferuri intre unitati

51

6,21

suplimentarea chelt. de personal la Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

55.02.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

-602,56

- dobânzi

30

-602,56

65.02.INVATAMANT

65,02

222,00

-cheltuieli de personal

10

379,00

suplimentarea cu suma de: 13 mii lei la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli Fagaras; 113 mii lei la Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Brașov; 33 mii lei la Centrul Școlar de Recuperare Hipoacuziei Brașov; 107 mii lei la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brașov; 36 mii lei Școala Profesională Specială Codlea; 77 mii lei la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Sacele;

- cheltuieli materiale

20

-157,00

-diminuare cu: 13 mii lei la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli Fagaras: 107 mii lei Centru! Școlar pentru Educație Incluziva Brașov; 5 mii lei Școala Profesională Specială Codlea; 2mii lei Centrul Scolor de Recuperare Hipoacuzici;30 mii lei Centrul Scolor pt-Educatie Inclusiva Sacele

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

0,00

-cheltuieli de personal

10

-14,92

Biblioteca Județeană George Baritiu

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

ANEXA 1


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

OBSERVAȚII

- cheltuieli materiale

20

14,92

suplimentare la Biblioteca Județeană George Baritiu-bunuri si servicii

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

6,00

-cheltuieli de personal

10

289,00

suplimentarea chelt. De personal la: 251 mii lei la Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului; 32 mii lei la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Sercaia; 6 mii lei la Centrul de Zi pentru Nevazatori Raza de lumina

- cheltuieli materiale

20

-283,00

diminuare cheltuielilor materiale la: 251 mii lei la Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului; 26 mii lei la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Sercaia; 6 mii lei la Centrul de Zi pentru Nevazatori Raza de lumina

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

0,00

-cheltuieli de personal

10

14,00

suplimentare la Serviciul Public Județean Salvamont

- cheltuieli materiale

20

-14,00

diminuarea la Serviciul Public Județean Salvamont

83.02AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

17,00

-cheltuieli de personal

10

-1,80

diminuare la Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

- cheltuieli materiale

20

1,80

suplimentare la Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor -bunuri si servicii

- transferuri intre unitati

51

17,00

suplimentarea chelt. de personal la: Camera Agricola a Județului Brașov

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET


AURELIA POPESCU

IU-


CAMELIA SCARLATESCU
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINA DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 -SECTIU

ATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DE FUNCȚIONARE


Apr Pres< Aristotel par cescu

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

RECTIFICARE

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

0.01

-413,42

Venituri din concesiuni si închirieri

33,10,05

18,00

Venituri din prestări de servicii

33,10,08

2,00

Venituri din contractele cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

-146,63

Venituri din contractele incheiate cu Direcția de Sanatate Publica din sume de la Bugetul de Stat

33.10.30

-330,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33,10,05

20,00

Subvenții pentru instituții publice

43,10,09

6,21

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43,10,15

17,00

TOTAL CHELTUIELI

-413,42

-cheltuieli de personal

10

1.406,37

- cheltuieli materiale

20

-1.819,79

54.10.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54,10

6,21

-cheltuieli de personal

10

9,00

suplimentarea la Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

- cheltuieli materiale

20

-2,79

diminuarea la Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

61.10.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61,1

0,00

-cheltuieli de personal

10

134,00

suplimentare Direcția de Paza si Ordine Brașov

- cheltuieli materiale

20

-134,00

diminuare Direcția de Paza si Ordine Brașov

66.10 SANATATE

66,10

-476,63

-cheltuieli de personal

10

1.151,37

diminuare cu: 476,63 mii lei Spitalul Clinic de Copii Brașov; suplimentare cu:20 mii lei Spitalul de Boli Infectioase Brașov; 739 mii lei Spitalul Clinic județean de Urgenta Brașov; 311 mii lei Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Brașov; 447 mii lei Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov; 111 mii lei Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

- cheltuieli materiale

20

-1.628,00

diminuare la bunuri si servicii cu: 20 mii lei Spitalul de Boli Infectioase Brașov; 311 mii lei Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Brașov; 447 mii lei Spitalul de Psihiatrie si Neurologie ;739 mii lei Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov; 111 mii lei Spitalul de Pneumoftiziologie Brasob

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013-SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

67.10.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

40,00

-cheltuieli de personal

10

95,00

suplimentarea chelt. De personal la: 31 mii lei la Muzeul Județean de Istorie; 18 mii lei la Muzeul de Arta; 18 mii lei Muzeul Casa Mureșenilor; 8 mii lei la Centrul Cultural Reduta; 20 mii lei la Școala Populara de Arte si Meserii Tiberiu Brediceanu;

- cheltuieli materiale

20

-55,00

diminuarea: 11 mii lei la Muzeul de lstorie;18 mii lei la Muzeul de Arta;18 mii lei la Muzeul Casa Mureșenilor; 8 mii lei la Centrul Cultural Reduta;

83.10.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83,10

17,00

-cheltuieli de personal

10

17,00

suplimentarea la: Camera Agricola a Județului Brașov

DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU

SEF SERVICIU BUGET CAMELIA SCARLATESCU(Kt-