Hotărârea nr. 474/2013

Hotărârea.nr.474 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Aranyoşi Ştefan


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.474

din data de 25.10.2013

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Aranyoși Ștefan

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013;

Analizând adresa Uniunii Social Liberale Brașov, înregistrată sub nr.10928/25.10.2013, prin care se propune ca domnul Aranyoși Ștefan să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului Județean Brașov, precum și opțiunea d-lui Aranyoși Ștefan de a face parte din comisia de specialitate nr.l -de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe;

Ținând cont de procesul - verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Aranyoși Ștefan;

Având în vedere dispozițiile art.892 alin. (3), art.54 și art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului Aranyoși Ștefan, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 10.06.2012, din partea Uniunii Social Liberale Brașov.

Art.2. - Se desemnează domnul consilier județean Aranyoși Ștefan membru în comisia de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe.