Hotărârea nr. 469/2013

Hotărârea.nr. 469 – privind împuternicirea ordonatorului principal de credite să aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov și ale spitalelor publice de interes public judeţean

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 469

din data de 17.09.2013

privind împuternicirea ordonatorului principal de credite să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov și ale spitalelor publice de interes public județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând propunerea domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, domnul Pascu Mihai, precum și referatul înregistrat sub nr. 20275/16.09.2013, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune împuternicirea ordonatorului principal de credite să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov și ale spitalelor publice de interes public județean;

Având în vedere dispozițiile O.G.R. nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, dispozițiile art. 91, alin. (3) lit.”a”, art. 104, alin. (1), lit. „c” și 4‘f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se împuternicește ordonatorului principal de credite să aprobe rectificarea bugetului Județului Brașov și ale spitalelor publice de interes public județean, precum și a anexelor la bugete, cu sumele ce vor fi repartizate în conformitate cu O.G.R. nr. 17/2013.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘED Aristotel CăContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex.


  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - d-nul vicepreședinte PASCU MIHAI

  • - Serviciul Buget

  • - Colecție