Hotărârea nr. 465/2013

Hotărârea.nr. 465 – privind aprobarea modificării listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 84.02 - Transporturi


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.465

din data de 17.09.2013

  • - privind aprobarea modificării listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap.84.02 - Transporturi

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013

Analizând propunerea domnului consilier județean Matei Gavril, precum și referatul nr.9217/17.09.2013 întocmit de către Serviciul Administrare Drumuri și Poduri prin care, ca urmare a necesității executării unor proiecte tehnice, a căror DALI au fost elaborate în anul 2012, se propune modificarea Programului de lucrări pe drumurile județene în anul 2013, respectiv modificarea listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap.84.02 - Transporturi;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) , din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, la Cap.84.02 - Transporturi, după cum urmează:

  • • diminuarea valorii alocate la poziția „PT Reabilitare DJ 104L Viscri - Bunești km. 7+000

  • - 15+065” cu suma de 250 mii lei;

  • • intoducerea în lista de investiții a obiectivului „PT Modernizare (ranforsare) DJ 131D

DN13 - Bogata Olteană - Dopca km 0+000 - 2+010; 2+660 - 4+150 cu suma de 150 mii lei;

  • • introducerea în lista de investiții a obiectivului „PT Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod

  • - Limita de județ Harghita km.2+470 - 3+620, km.7+880 - 9+390, km.16+370 -18+250, L=4,54km, cu suma de 100 mii lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrare Drumuri și Poduri.

PREȘEDINflț’j

7

Aristotel Căncc

seu

‘A

Contrasemnează,

O\\

SECRETAR

,lFn

>11

37/

Maria Dumbrăveanu

^7/