Hotărârea nr. 464/2013

Hotărârea.nr. 464 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Tărlungeni şi alocarea sumei de 75.000 lei în vederea realizării lucrărilor de reabilitare la clădirea Şcolii Generale sat Purcăreni


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 464

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna Tărlungeni și alocarea sumei de 75.000 lei în vederea realizării lucrărilor de reabilitare la clădirea Școlii Generale sat Purcăreni

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Szakal Andras Zsolt, precum și solicitarea Primăriei Comunei Tărlungeni, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna Tărlungeni și finanțarea cu suma de 75.000 lei în vederea realizării lucrărilor de reabilitare la clădirea Școlii Generale sat Purcăreni;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. ,,c’* din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 35, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Comuna Tărlungeni și alocarea sumei de 75.000 lei în vederea realizării lucrărilor de reabilitare la clădirea Școlii Generale sat Purcăreni.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă reducerea corespunzătoare a sumelor alocate prin Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXABUGET LOCAL

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

- Venituri

mii iei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.03 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

+75

-

-

-

+75

- Cheltuieli

mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

65.02 - „învățământ" Art. 20.19 - „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere"

+75

-

-

-

+75

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

- Venituri

mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.04 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare"

-75

-

-

-

-75

ADMINISTRATOR PUBLIC,


\ DIRECTOR EXECUTIV,

Aurelia Popescu