Hotărârea nr. 463/2013

Hotărârea.nr. 463 – privind aprobarea modificării listei de investiţii, pe anul 2013, pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Conșy^|jJ^de^ean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.463

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții, pe anul 2013, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidența a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17.09.2013

Analizând referatul nr.ad. 15602/16.09.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului precum și propunerea formulata în plenul Consiliului Județean Brașov de domnul consilier judetan Kovacs Attila privind aprobarea modificării listei de investiții, pe anul 2013, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidența a Persoanelor Brașov prin diminuarea în lista de investiții, poziția C „Alte cheltuieli de investiții” cu suma de 20 mii lei de la Cap. 54.10 -b, Total dotări independente, poziția ”Extindere rețea info stare civilă pentru 8 primării - buc.l ” și introducerea unei noi poziți în lista de investiții, poziția C „Alte cheltuieli de investiții”, Cap. 54.10 -b, Total dotări independente , poziție - Registratură electronică și majorarea cu suma de 20 mii lei;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investiții, pe anul 2013, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidența a Persoanelor Brașov prin diminuarea în lista de investiții, poziția C „Alte cheltuieli de investiții” cu suma de 20 mii lei de la Cap. 54.10 -b, Total dotări independente, poziția ”Extindere rețea info stare civilă pentru 8 primării - buc. 1 ” și introducerea unei noi poziți în lista de investiții, poziția C „Alte cheltuieli de investiții”, Cap. 54.10 -b, Total dotări independente , poziție - Registratură electronică și majorarea cu suma de 20 mii lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu