Hotărârea nr. 460/2013

Hotărârea.nr. 460 – privind suplimentarea sumelor prevăzute în buget pentru programul INTERREG IV C


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.460

din data de 17.09.2013

- privind suplimentarea sumelor prevăzute în buget pentru programul INTERREG IV C

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17.09.2013

Analizând referatul nr. 9243/17.09.2013 întocmit de Manager proiect Nicoleta Stelea precum și propunerea formulată în plenul Consiliului Județean de domnul consilier județean Coman Claudiu privind aprobarea suplimentării programului INTERREG IV C, cu suma de 300.000 lei, sumă ce va fi recuperată din fonduri nerambursabile;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.19 alin.(l) lit/'a" și art.36 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, art.91 alin. (1) lit.b și alin.(3) lit.a din Legea nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului Județului Brașov pe anul 2013 cu suma de 300.000 lei, la Cap. 51.02 - Autorități Publice și Acțiuni Externe pentru programul INTERREG IV C, prin diminuarea de la Cap. 67.02.50 pct.14, listă acțiuni cu suma de 151.000 lei și pct.15, listă acțiuni cu suma de 149.000 lei.

Art.3 -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDTOrf Aristotel Câni eseuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

oX(O' J-0&

h'r-'                   eu4-u/)f(j ~^uoe^- ^aJ^wJvuăj^g^j-