Hotărârea nr. 459/2013

Hotărârea.nr. 459 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu „Universitatea Transilvania” din Braşov – „Academia Oamenilor de Ştiinţă” şi finanţarea cu suma de 5.000 RON


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.459

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu „Universitatea Transilvania” din Brașov -„Academia Oamenilor de Știință” și finanțarea cu suma de 5000 RON

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17.09.2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Maxim Adrian și adresa cu nr.8653/02.09.2013 din partea Academiei Oamenilor de Știință din cadrul Universității Transilvania - prin care se solicită asocierea Județului Brașov cu „Universitatea Transilvania din Brașov” și finanțarea cu suma de 5000 RON pentru tipărirea unui buletin științific cu prilejul conferinței internaționale - lansarea județului Brașov ca centru științific de nivel academic;

Având în vedere dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “a” precum și art. 91, alin.(5), lit. “a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu „Universitatea Transilvania” din Brașov -„Academia Oamenilor de Știință” și finanțarea cu suma de 5000 RON din bugetul județului Brașov pe anul 2013, Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie” pentru tipărirea unui buletin științific cu prilejul conferinței internaționale - lansarea județului Brașov ca centru științific de nivel academic.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

_

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului județean

1 ex: ..Academia Oamenilor de Știință” din cadrul Universității Transilvania din Brașov

1 ex: Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex: Direcția Economică