Hotărârea nr. 457/2013

Hotărârea.nr. 457 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Judeţeană pentru Protecţie Socială „Rază de Lună” Braşov şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, pentru implementarea proiectului „O şansă pentru toţi copiii”


; nsiliul Județean Brașos

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 457

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Județeană pentru Protecție Socială "Rază de lună” Brașov și finanțarea cu suma de 20.000 lei, pentru implementarea Proiectului "O șansă pentru toți copiii”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Minea Luana prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Județeană pentru Protecție Socială ”Rază de lună” Brașov și finanțarea cu suma de 20.000 lei. pentru implementarea Proiectului ”0 șansă pentru toți copiii”;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (I), lit. „e" și alin. (6). lit. ..a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Județeană pentru Protecție Socială "Rază de lună" Brașov și finanțarea cu suma de 20.000 lei, din bugetul local al județului Brașov pe anul 2013, prin diminuarea de la Cap. 70.02 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică poziția "Reparare Canion 7 Scări" pentru pentru implementarea Proiectului "O șansă pentru toți copiii".

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare. Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.-DCIE

1 ex.- Asociația Județeană pentru Protecție Socială ”Rază de lună” Brașov

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție