Hotărârea nr. 452/2013

Hotărârea.nr. 452 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei GRĂDINAR LILIANA, pentru minorul GRĂDINAR GEORGE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.452

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei Grădinar Liliana pentru minorul Grădinar George, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 9163/16.09.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei Grădinar Liliana pentru minorul Grădinar George, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei Grădinar Liliana pentru minorul Grădinar George, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.gfâs&rffi/ • |l

Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


Red. SV:

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex - Președintele Consiliului JudețeanzBrașov r lex.    -DGASPC- 4*^2?

1 ex.     - doamnei Grădinar Liliana

1 ex      - Serv. Buget Q|.

1 ex.      - Colecție