Hotărârea nr. 451/2013

Hotărârea.nr. 451 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro, doamnei DAVID ELENA, pentru fiica DAVID ANDREA -TUNDE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: vmw.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN


BRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.451

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.000 euro, doamnei David Elena pentru fiica sa David Andreea - Tunde, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 9163/16.09.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.000 euro, doamnei David Elena pentru fiica sa David Andreea - Tunde, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.000 euro, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei David Elena pentru fiica sa David Andreea - Tunde, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. SV: Se difuzează:


1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

1 ex

1 ex.


- Instituția Prefectului Județului Brașov


- Președintele Consiliului Județean Brașov -DGASPC -Abu* /°    ^<3


  • - doamnei David Elena

  • - Serv. Buget Q(, (0 ■. 9d) k v


- Colecție