Hotărârea nr. 449/2013

Hotărârea.nr. 449 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 1.000 lei, domnului CHITILĂ HORAŢIU MIRCEA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

România

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 449

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 1000 lei, domnului CHITILĂ HORAȚIU MIRCEA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului


Brașov, înregistrată sub nr. 9163/16.09.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 1000 lei, domnului CHITILĂ HORAȚIU MIRCEA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, domnului CHITILĂ HORAȚIU MIRCEA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Se difuzează:

1 ex       - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex :    - Seviciul BugetQj, U), 10 Ch

1 ex      - Președintele Consiliului Județean Brașov

lex.     - D.G.A.S.P.C /^)6uz>p' /Mto/M*)

1 ex.      - Colecție