Hotărârea nr. 446/2013

Hotărârea.nr. 446 – privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 1.500 euro, doamnei MIREA EMILIA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA THEODOR, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 446

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 1.500 euro, doamnei MIREA EMILIA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA THEODOR, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 9163/16.09.2013, privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 1.500 euro, doamnei MIREA EMILIA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA THEODOR, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1 - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei MIREA EMILIA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA


THEODOR, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică  Locală și Direcția Economică/âsigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuRed. BC:

Se difuzează: 1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.


  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov              . __

  • - DGASPC Brașov -                     w'tov’ptA

  • - Serviciul Buget gț. (0      (%Ă

-MIREA EMILIA

  • - Colecție