Hotărârea nr. 445/2013

Hotărârea.nr. 445 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei MUZSIKAS ARANKA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 445

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 2000 lei, doamnei MUZSIKAS ARANKA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de

17.09.2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 9163/16.09.2013, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 2000 lei, doamnei MUZSIKAS ARANKA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil coroborat cu art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei MUZSIKAS ARANKA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art»2. - Președintele, Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

Red. M.M.

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex:

1 ex.

1 ex.


  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Serviciul Buget

-D.G.A.S.P.C -XUor

- Colecție