Hotărârea nr. 444/2013

Hotărârea.nr. 444 – privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Braşov în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: vjvrN.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 444

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Văzând Expunerea de motive nr. 9205 din 16.09.2013 a Direcției Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect;

în conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunile II. 1. și II.3. din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.3 -„îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”, Având în vedere prevederile O.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 91 alin. Alin. (1), lit. t4e” și alin. (6), lit. “a” (5) lit. “a” pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 494/20.12.2007 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei", cu modificările ulterioare,

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă activitățile cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului „îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” (denumit în continuare Proiect), conform Cererii de finanțare cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Brașov a sumei de 8.411,96 lei, reprezentând partea județului Brașov din contribuția solicitantului (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”) de 2% la cheltuielile eligibile ale Proiectului (inclusiv T.V.A. eligibil).

Art. 3. - Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Brașov a o șesime din resursele financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, precum și, dacă este cazul, acoperirii costurilor neeligibile și/sau conexe aferente acestuia.

Art 4. - Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului sunt inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru, respectiv, în județul Brașov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.

Art. 5. - Transferul echipamentelor achiziționate prin intermediul Proiectului se va realiza printr-un contract de comodat, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” și fiecare utilizator final.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Coordonare și Integrare Europeană, Direcției Economică și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”.


Contrasemnează. SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

[Se completează de către Organismul Intermediar]

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul

Agenției pentru Dezvoltare Regională

Număr de înregistrare/data înregistrării

înregistrata de

[Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura ADR/Ol]

[Numele și prenumele persoanei care înregistrează]

Cod SMIS (Număr cerere de finanțare)

...........................................>

Semnătura


[ Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare:

  • >  Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanțare s-a explicat modul în care trebuie completată informația solicitată; această explicație este redactată cu caractere italice și marcata între paranteze dreptunghiulare [ ]. Va rugăm sa citiți cu atenție explicațiile înainte de completarea cererii de finanțare!

  • >  La momentul completării cererii de finanțare, explicația marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ștearsă

  • >  Tabelul de pe coperta cererii de finanțare se va completa numai de către organismul intermediar. Vă rugăm să nu completați, modificați sau ștergeți tabelul!

  • >  După completarea cu informațiile solicitate, cererea de finanțare se va numerota corespunzător, in conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului ]

O

<semnătura>

<ștampila>

<nr. pagina>