Hotărârea nr. 442/2013

Hotărârea.nr. 442 –- privind aprobarea trecerii imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr. 34 (sediul Serviciului Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale), aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, în administrarea Consiliului Judeţean Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 442

din data de 17.09.2013


privind aprobarea trecerii imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 34 (sediul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale), aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, în administrarea Consiliului Județean BrașovConsiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 7182/29.07.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Investiții, privind aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 34, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, cu destinația de sediu al Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a imobilului; după finalizarea acestor lucrări, imobilul urmează să revină la situația juridică anterioară demarării investiției;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 238/23.05.2013 privind asocierea Județului Brașov cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Brașov și finanțarea cu suma de 80.000 lei pentru executarea lucrărilor de reabilitare a fațadei obiectivului istoric Bastionul Fierarilor care este sediul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale, dispozițiile art. 9, alin.(l) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și art. 867, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:HOTĂRĂȘTE:


Art.1.- Se aprobă trecerea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 34 (sediul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale), aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, în administrarea Consiliului Județean Brașov.

Art.2.~ Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 392/19.08.2013 se revocă.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


PREȘEI Aristotel C


tscuContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu
Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex.


  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.           f

-DIUAT-CompartimentPatrimoniu         Ifîwfa

  • - Colecție                      /