Hotărârea nr. 441/2013

Hotărârea.nr. 441 – privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov, a unor mijloace fixe – Staţie de tratare Bogata, în vederea casării

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.441

din data de 17.09.2013

- privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov, a unor mijloace fixe - Stație de tratare Bogata, în vederea casării

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013

Analizând referatul nr.4292/9.05.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu prin care se propune trecerea bunurilor imobile aflate în domeniul public al județului Brașov la pozițiile nr. 574,578, 579, 580,581, 582, 584, 585, 586, 590, 591, 592, nr. de inventar 2231085, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 606, 607 din Anexa 1 a HG 972/2002, și includerea în domeniul privat al Județului Brașov, în vederea casării și scoaterii din inventar, deoarece bunurile sunt neutilizabile;

Conform Deciziei nr. 25/11.07.2013 a Consiliului de Administrație a S.C. Compania Apa Brașov s-a aprobat casarea unor mijloace fixe cu valoare de inventar de 145.444,21 lei, valoare amortizată de 92.370,36 lei, valoare rămasă de amortizat de 53.073,85 lei.

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, dispozițiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, O.G.R. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001, O.G.R. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, H.G.R: nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 91, alin.(l) lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov, în vederea casării și scoaterii din inventar a unor bunuri aflate în administrarea S.C Compania APA Brașov S.C, înscrise Ia pozițiile nr. 574,578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 590, 591, 592, nr. de inventar 2231085, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 606, 607 din Anexa 1 a HG 972/2002, deoarece bunurile sunt neutilizabile.

Art.2. - Bunurile, care fac obiectul art. 1 din prezenta hotărâre, vor fi ulterior scăzute din evidențele contabile, potrivit prevederilor legale.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și S.C. Compania Apa Brașov S.A.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


C/ufra &C&lft,U.U\ . f ț, Offvo!^)

<SC <?<^cy>L£7u/Q Z^ro^ov JX~-/^^taț ^2^/tcy^ f                                          Of (A&gkdcJc'