Hotărârea nr. 438/2013

Hotărârea.nr. 438 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna FUNDATA şi finanţarea cu suma de 5271,68 lei în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea capacităţii de învăţare a elevilor din învăţământul primar, utilizând reţelele de calculatoare din şcoli”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro

Website: wwN.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.438

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna FUNDATA și finanțarea cu suma de 5271,68 lei în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor din învățământul primar, utilizând rețelele de calculatoare din școli”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Având în vedere referatul nr. 8679/10.09.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna FUNDATA și finanțarea cu suma de 5271,68 lei în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor din învățământul primar, utilizând rețelele de calculatoare din școli”;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin. 6 lit.”c”, precum și alin. (5), lit. „a”, pct. 4 și 5 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/13.09.2013;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Comuna FUNDATA și finanțarea cu suma de 5271,68 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 51.02, cheltuieli materiale, în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor din învățământul primar, utilizând rețelele de calculatoare din școli”.

Art.2. - Finanțarea stipulată la art. 1 se va realiza prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, prin diminuarea Cap. 51.02 -„Autorități publice și acțiuni externe”, cu suma de 5271,68 lei și majorarea Cap. 65.02 - „învățământ”, cu aceeași sumă.

Art.3 - Se aprobă modelul contractului de asociere a Județului Brașov cu Comuna FUNDATA în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor din învățământul primar, utilizând rețelele de calculatoare din școli”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală si Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- COMUNA FUNDATA

1 ex.-   Direcția Coordonare, Integrare Europeană

1 ex.-   Direcția Economică-Serviciul Buget

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

JUDEȚUL BRAȘOV

Nr____________I_______________CONTRACT DE ASOCIERE

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, telefon 410777, fax 475576, cod fiscal 4384150 reprezentat prin PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV ARISTOTEL CĂNCESCU,

Și

 • 1.2. COMUNA BOD cu sediul în localitatea ................ , județul Brașov, telefon/fax

având cod fiscal și cont nr.         deschis la Trezoreria , reprezentat prin PRIMAR

a intervenit prezentul contract.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1- Părțile Contractante se asociază in vederea realizării obiectivului: „Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor din învățământul primar utilizând rețelele de calculatoare din școli”

3. CADRUL LEGAL

 • 3.1. - Contractul de asociere se incheie in conformitate cu :

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 91 al. (6) lit. c, art. 36 al. (2) lit. e, ari. 36 al. (7) lit. c.

-Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr.        privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu

Comuna Bod pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor din învățământul primar utilizând rețelele de calculatoare din școli”

 • - Hotărârea Consiliului Local Bod nr.         privind aprobarea asocierii cu Județul Brașov pentru

realizarea obiectivului „Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor din învățământul primar utilizând rețelele de calculatoare din școli”

4. TERMENUL CONTRACTULUI

 • 4.1. - Prezentul contract de asociere intră în vigoare la data semnării și este valabil pe toată perioada de execuție a obiectivului, până la încheierea procesul verbal de recepție.

5. APORTUL PÂRTILOR

 • 5.1. - Comuna  Bod contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport

constând în:

-asigură accesul în clădirea școlii;

-securitatea imobilului pe perioada executării lucrărilor;

- asigura necesarul de alimentare cu energie electrică; -participă la recepția lucrărilor;

 • 5.2. Județul Brașov contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând din următoarele:

-suma de 5,244.19 lei, pentru achiziționarea materialelor necesare realizării obiectului contractului, din care pentru școala din Bod Sat 2972,96 lei, școala din Bod Colonie 2271,23 lei;

-realizarea lucrărilor de montaj echipamente.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 6.1. - Cheltuielile aferente obligațiilor prevăzute la art.5 din prezentul contract, se suportă de aosciați, din bugetul local al autorității.

,         7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • 7.1. -Obligațiile Comunei Bod

asigură realizarea serviciilor stabilite prin contract în sarcina sa;

 • -  participă la recepția la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garanție;

 • -  colaborează pe toata durată asocierii cu Județul Brașov pentru realizarea obiectului contractului;

 • -  preia în patrimoniu și asigură întreținerea echipamentelor conform anexa 1.

 • 7.2. - Obligațiile Județului Brașov

 • -  asigură realizarea lucrărilor stabilite prin contract în sarcina sa;

colaborează pe toata durată asocierii cu Comuna Bod pentru realizarea obiectului contractului

 • -  Predă la finalizarea lucrărilor, pe bază de proces verbal echipamentele

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. - prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

 • - in cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul in care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia.

9. FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. - Forța majoră, așa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul contract.

 • 9.2. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 9.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu incetează, prezentul contract se anulează fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

10. LITIGII

 • 10.1. - Orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului, va fi soluționată pe cale amiabilă, prin trative directe.

 • 10.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența contractuală, fiecare parte se poate adresa instanței de judecată competentă territorial și material, pentru soluționare

 • 11. DISPOZIȚII FINALE

  • 11.1. - Prezentul contract se incheie in 4 (patru ) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

  • 11.2. - Contractul de asociere poate fi completat si cu alte prevederi legale de comun acord cu deciziile celor doi asociați.

   Contabil


Județul Brașov

Comuna

Președinte,

Secretar,

Primar

Aristotel Căncescu

Maria Dumbrăveanu

Dir. Ex. Economic,

Dir. Ex. D.C.I.E.

Secretar

Aurelia Popescu

Nicolae Săcuiu

Dir. Ex. D.A.P.L. Claudia Crăciun

Vizat juridic