Hotărârea nr. 436/2013

Hotărârea.nr. 436 – privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei AUGUSTIN de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20 % din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.436

din data 17.09.2013

- privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei AUGUSTIN de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17.09.2013

Analizând referatul nr.8942/11.09.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin care se propune schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei AUGUSTIN de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;

Văzând HCJ nr.38/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Augustin;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3) lit„b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei AUGUSTIN de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, după cum urmează:

• diminuarea cu suma de 170 mii lei, de la „Cofinanțări” și majorarea cu aceeași sumă la „Școli si grădinițe”, în vederea realizării unor lucrări de reparații la școala veche din comună.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


-|, <w .                OLio^UB $

Cwwha. /w di<4'-


\\'O^VV    ij^^e6)

J /