Hotărârea nr. 435/2013

Hotărârea.nr. 435 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Braşov pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 435

din data de 17.09.2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Brașov pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr.9114/12.09.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Brașov pe anul 2013, ca urmare a adresei nr. 10592/12.09.2013 a Spitalului Clinic de Copii Brașov; prin această adresă se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin diminuarea cheltuielilor cu „Bunuri și servicii”, cu suma de 7,80 mii lei și majorarea cu aceeași sumă, a cheltuielilor de capital, pentru achiziționarea unui aparat de distilat apa;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin. 9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Brașov pe anul 2013, prin diminuarea cheltuielilor cu „Bunuri și servicii”, cu suma de 7,80 mii lei și majorarea cu aceeași sumă a cheltuielilor de capital, pentru achiziționarea unui aparat


de distilat apa.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direc


Ecoriomică.PREȘEDIN Aristotel Căn^esâuContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuRed.BC

Se difuzează la:

lex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

lex.- Spitalul de copii Brașov

lex.- Cabinet Președinte

lex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

lex.- Colecție