Hotărârea nr. 433/2013

Hotărârea.nr. 433 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole a Judeţului Braşov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 433

din data de 17.09.2013


- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința din data de 17.09.2013;

Analizând Referatul nr.8953/09.09.2013 întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Buget prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole a Județului Brașov ;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole a Județului Brașov , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâriContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează: 1 ex: Președintele Consiliului Județean

1 ex: Instituția Prefectului Județului Brașov


1 ex: Camera Agricolă a Județului Brașov

1 ex: Colecție
România
Consiliul Județean Brașov


Nr. înregistrare: Cod:

^953/ °9 05 40/3


REFERAT,privind rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Județeană Brașov

Umare adresei nr. 128682/31.07.2013 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și H.G nr4882013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării rurale, la titlul 10 “Cheltuieli de personal ” și titlul 51

“Transferuri între unități ale administrației publice ”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de O.U.G nr. 71/2009, O.G. nr. 17/2012 și O.G. nr.92/2012, se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Județene Brașov cu suma de 17 mii lei.

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al Camerei Agricole Județene pe trimestrul III 2013 astfel:

BUGET LOCAL

Secțiunea de funcționare

MII LEI

~—I

Denumire indicatori

Cod

Suma

VENITURI

0

Subvenții pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

17,00

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

-17,00

Denumire indicatori

Cod

Suma

CHELTUIELI

0

Cap 51.02 Autoritari publice si acțiuni externe

-17,00

10.01.01 Salarii de baza

10.01.01

-17,00

Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare

17,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

17,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINATATE INTEGRAL SAU PATIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

MII LEI

Denumire indicatori

Cod

Suma

17,00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

17,00

Denumire indicatori

Cod

Suplimentare trim.ni

Cap. 83.10 Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare

17,00

-cheltuieli salariale in bani

10,01

13,30

-alte drepturi salariale in bani

10,01,30

13,30

-Contribuții

10,03

3,70

-contribuții de asigurări sociale de stat

10,03,01

2,80

-contribuții de asigurări de șomaj

10,03,02

0,07

-contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03,03

0,70

-contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,03,04

0,02

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03,06

0,11

\ Director Executiv, Aurelia Popescu

Șef Serviciu Buget, Camelia Scărlătescu