Hotărârea nr. 430/2013

Hotărârea.nr. 430 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov pe anul 2013, trim. III, cu suma de 38 mii lei


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 430

din data de 17.09.2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2013, trim. III, cu suma de 38 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr.4916/09.09.2013 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea majorării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2013, trim. III, cu suma de 38 mii lei; în referat se face precizarea că prin adresa nr. 4916/2013 Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov comunică că la indicatorul 33.10.31 - Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății, a realizat venituri suplimentare în valoare de 38 mii lei, suma având ca destinație cheltuielile materiale în Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2013, trim. III, cu suma de 38 mii lei, după cum urmează:

1. VENITURI

Mii lei

Total venituri

+38

Venituri din secțiune de funcționare

+38

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

+38

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile

de sănătate publică din sume alocate din

veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

+38

2. CHELTUIELI

Cheltuieli curente

01

+38

Titlul II-Bunuri și servicii

20

+38

Bunuri și servicii

20.01

+6

Carburanți

20.01.05

+2.5

Materiale și prestări de servicii cu caracter

Funcțional

20.01.09

+3.5

Medicamente și materiale sanitare

20.04

+22

Medicamente

20.04.01

+20

Materiale sanitare

20.04.02

+2

Materiale de laborator

20.09

+10

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC

Se difuzează la:                                          >2

lex.- Direcția Economică - Serviciul Buget Oh 10 • lex.- Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

1 ex.- DSAM —             knrîu

lex.- Cabinet Președinte        /

lex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

lex.- Colecție