Hotărârea nr. 43/2013

Hotărârea.nr.43 - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2013, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

HOTĂRÂREA NR.43

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2013, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 11.03.2013

Analizând Referatul nr.2065/05.03.2013 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2013, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.48, alin.(l), lit. ,,f’ din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art.161 din Ordinul nr.4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art.48, alin.(l) din Ordinul nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat și art.l din Instrucțiuni nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

în temeiul art. 97 și art.l03, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2013, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă transportul elevilor cu deficiențe, spre școală și spre localitatea de domiciliu, în cazul Școlii de Arte și Meserii Codlea, cu microbuzul unității de învățământ special, respectiv 3 curse/zi ruta Brașov - Codlea și retur.

Art.3. Se aprobă transportul elevilor cu dizabilități pe raza Municipiului Făgăraș de la domiciliu la școală și retur, în cazul Colegiului Aurel Vijoli Făgăraș - învățământ Special, cu microbuzul.

Art.4. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraș - învățământ Special, din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință.

Art.5. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTĂ

Aristotel CăneaiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa I la Hotărârea

CJBv nr.         032f/j


Estimarea cheltuielilor de transport al elevilor și al cadrelor didactice spre școală și spre localitatea de domiciliu pe anul 2013

lei

Nr. crt.

Unitatea de învățământ special și special integrat

Suma

1.

Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș - învățământ Special

32.652

2.

Școala de Arte și Meserii Codlea

100.862

3.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet - Săcele

28.080

4.

Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” Victoria -învățământ Special

18.690

5.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

9.964

TOTAL

190.248

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu