Hotărârea nr. 429/2013

Hotărârea.nr. 429 – privind modificarea denumirii obiectivului de investiţii, cuprins în Lista de investiţii din cadrul bugetului Judeţului Braşov pe anul 2013, din „Reabilitare DJ 104C Făgăraş – Recea (intravilan Făgăraş) km.0+000-1+350” în „Reabilitare DJ 104C Făgăraş – Recea (intravilan Făgăraş) km.2+815-4+165”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL.) U DEJ EAN B RAȘO V

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 429 din data de 17.09.2013

privind modificarea denumirii obiectivului de investiții, cuprins în Lista de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, din „Reabilitare DJ 104C Făgăraș - Recea (intravilan Făgăraș) km.0+000-1+350” în ..Reabilitare DJ 104C Făgăraș - Recea (intravilan Făgăraș) km.2+815-4+165”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr. 9007/10.09.2013 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune modificarea denumirii obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 104C Făgăraș - Recea (intravilan Făgăraș) km.0+000-1+350”, cuprins în Lista de investiții din cadrul bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2013, la Cap. 84.07- „Transporturi”, Cheltuieli de capital, A Lucrări în continuare, în „Reabilitare DJ 104C Făgăraș -Recea (intravilan Făgăraș) km.2+815-4+165”; modificarea poziției kilometrice a rezultat ca urmare a elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin. (1), lit. „a” și alin.(2), precum și art. 41, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Listei de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, la Cap. 84.07 - „Transporturi”, Cheltuieli de capital, A Lucrări în continuare, prin schimbarea denumirii obiectivului de investiții, din „Reabilitare DJ 104C Făgăraș - Recea (intravilan Făgăraș) km.0+000-1+350”, în „Reabilitare DJ 104C Făgăraș - Recea (intravilan Făgăraș) km.2+815-4+165”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC


Se difuzează: 1 ex.-

ex.-

ex.-

ex.-

ex.-


1

1

1

11 ex.-


DIUAT Direcția DADP Instituția Prefectului Județului Brașov Cabinet Președinte

Colecție


Serviciul Buget (