Hotărârea nr. 428/2013

Hotărârea.nr. 428 – privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2013 – 2014


JNNILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.428

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2013 - 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr. 9008/10.09.2013 întocmit de către Direcția de Administrare Drumuri și Poduri, prin care, având în vedere reglementările tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, pentru desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier pe timpul iernii 2013 - 2014, se propune aprobarea:

 • - planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2013 - 2014

 • - listei cuprinzând nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2013-2014;

Luând în considerare dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 40, alin.(l) și art. 44, alin.(l) din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările aduse de O.G.R. nr. 7/2010;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă planul operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iama 2013 -2014, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă lista cu nivelurile de viabilitate a drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Brașov, pe timpul iernii 2013 - 2014, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Administrare Drurptiri și Poduri.

PREȘEDIiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC


Se difuzează:

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Direcția Administrare Drumuri si Poduri

1 ex.- ColecțieAnexa 1


A BAT PREȘ NTE Aristotel :escu


PLAN OPERATIV DE ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII 2013-2014 PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV


Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilități corespunzătoare a drumurilor în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul plan operativ de acțiune pe timpul iernii 2013 - 2014 pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

în acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013, drumurile județene aparținând domeniului public al Județului Brașov, în lungime totală de 792,090 km se clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenție și clasa tehnică, funcție de importanța economică și administrativă a drumului în:

 • > Drumuri județene Nivel II (N.I.2) de viabilitate un număr de 23 sectoare de drum cu o lungime totală de 212,079 km - respectiv drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună;

 • > Drumuri județene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 17 sectoare de drum cu o lungime de 225,368 km - drumuri care trebuie menținute în stare de viabiltate;

 • > Drumuri județene Nivel IV (N.I.4) de viabilitate un număr de 41 sectoare cu o lungime de 208,461 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.

 • > Un număr de 10 sectoare de drumuri județene cu o lungime de 94,589 km închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localitățile aferente având asigurată o altă legătură rutieră;

 • > Drumuri județene aflate în intravilanul municipiilor și orașelor cu o lungime de 44,980 km pentru care activitatea de protecție pe timp de iarnă revine în sarcina autorităților locale respective.

Aceste trasee de drumuri județene sunt menționate în Anexa 1 - Propuneri de încadrare a drumurilor județene din județul Brașov, din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2013 - 2014.

Având în vedere dispunerea în teritoriu a rețelei de drumuri județene, activitatea de deszăpezire pentru iarna 2013 - 2014, se propune a se realiza pe patru zone, respectiv zona I Stupini - Bod - Tărlungeni, zona II Bran - Moieciu, zona III Șercaia - Făgăraș - Cincu și zona IV Rupea.

Activitatea privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă, conform reglementărilor tehnice, indicativ AND 525-2013, presupune următoarele masuri:

 • A. Masuri pregatioare

Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă;

 • B. Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheții și poleiului;

 • C. Masuri de deszăpezire

Asigurarea cu panouri parazăpezi (inclusiv montarea și demontarea lor);

 • D. Patrulări și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

 • A. Masuri pregătitoare

Această activitate presupune întocmirea programelor comune intre serviciile de politie rutiera si Consiliul Județean, montarea panourilor parazapezi, reparații asfaltice, colmatari, taiat cavalieri etc - conform Indicativ 102.1 din „Nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice” nr. 346 dini5 mai 2000 publicat in Monitorul Oficial al României , partea I nr. 255/8.VI.2000 anexa 1 si 2, pentru cei 645,908 km care sunt propuși pentru activitatea de deszăpezire pe timpul iernii 2013 -2014.

Pentru prevenirea înzăpezirii drumurilor județene datorită existenței unor situații specifice locale, existența unor zone cu vânturi puternice care bat dintr-o direcție predominantă, favorizând formarea sulurilor de zăpadă, este necesară amplasarea și montarea de panouri parazăpezi mobile (metalice sau material plastic).

Acestea se montează față de axul drumului în linie sau șiruri de apărare pe o parte sau în cazuri excepționale pe ambele părți ale drumului, funcție de gradul de înzăpezire și direcția vânturilor dominante.

Principalele zone (posibile de a fi înzăpezite) cu panouri parazăpezi, sunt:

 • > DJ 103A Brașov - Tarlungeni km 5+000-7+000 si 8+500-10+000, pe partea stanga;

 • > DJ 103B Săcele - Tarlungeni - Teliu, km 0+800-1 +100, pe partea stanga;

 • > DJ 104A Perșani - Victoria, km 2+000-3+000, 8+000-9+000, 10+000-11+000, 30+500-31+500, pe parte dreapta;

 • > DJ 104C Făgăraș - Recea, km 7+500-9+000, pe parte dreapta ;

 • > DJ 112D Carpinis - Prejmer, km 3+500-5+500, pe partea stanga;

 • > DJ 105C Ucea - Victoria, km 4+000-5+000, pe parte dreapta;

 • > DJ 112A Halchiu - Codlea, km 18+000-20+000, pe partea dreapta.

 • B. Masuri de prevenire a poleiului si inzapezirii

Prevenirea inzapezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Aceasta acțiune se desfasoara in timpul ninsorilor liniștite sau când viscolele sunt slabe (sub 30 km/ora), iar zapada spulberata nu poate imobiliza utilajele pe drum.

Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV al anului 2013 a cantităților necesare de produse chimice ( clorura de sodiu ), materiale granulare (nisip) și sorturi pentru drumurile împietruite în vederea combaterii gheții și poleiului.

Combaterea poleiului si inzapezirii se face utilizând atat materiale antiderapante, cat si fondanti chimici.

Amestecurile trebuie sa fie omogene, iar raspandirea lor cat mai uniforma pe suprafața pârtii carosabile.

Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenție si intervalele de timp maxim necesare sunt obligatorii si sunt prezentate in Tabelul nr. 3 din "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013.

 • C. Masuri de deszăpezire

Utilajele folosite pe drumurile județene sunt de regulă utilaje cu lamă (autogredere, greder semipurtat, buldozere) sau autovehicule la care s-a montat lamă metalică dotată cu cuțit din cauciuc cu inserție metalica.

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND Nr. 525-2013, în conformitate cu nivelul de intervenție, ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc grupate pe formații de lucru, dar și individual funcție de caracteristicile drumului și utilajului. Pentru zonele de munte lama va fi montata pe autovehicule lestate cu două osii motoare.

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acțiunii de înlăturare a zăpezii căzute pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă și răspânditoarele de antiderapant.

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, camerelor de cădere la podețe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc.

 • D.Patrulărî și informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanților la trafic).

Serviciul de informare va fi asigurat de către personalul prestatorului. Informațiile vor cuprinde următoarele date: starea semnalizării rutiere, deteriorări ale echipamentelor ( parapete, panouri parazapezi, stâlpi de dirijare, borne km, hm, etc.) produse de accidente rutiere sau de furturi, accidente rutiere produse, identificarea vehiculelor implicate in accident, cauze, pagube produse; orice alt eveniment produs pe drumuri (incendiu, deversare de lichide pe carosabil), care poate afecta siguranța traficului rutier si starea pârtii carosabile; informații meteo (ploi torențiale, furtuni, căderi de grindina, viscole) si informații privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot afecta siguranța traficului; orice alte situații constatate privind buna desfășurare a serviciilor prestate, a stării drumului si a bunurilor aferente acestuia.

Nota

Programele comune intre serviciile de politie rutiera si Consiliul Județean, vof fi întocmite in după adjudecarea activitatii de întreținere pe timp de iarna unui prestator (operator,........).


Compartiment P.A.D.,

Carmen Bran

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI Șl PODURI

Anexa nr. 2


Președintei U Aristotel Cănaestu

încadrarea drumurilor județene din județul Brașov din punct de vedere al nivelului de viabilitate pe timpul iernii 2013// 2014

Categoria Func(iunc Nr. Drum

Sectorul

De la km....la km

între localitățile

Lungime km

Procent înzăpezirc %

Caracteristici climaterice

Grad înzăpezirc

NI. Formația de utilaje

Motivele încadrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL II DE VIABILITATE

DJ 101

km 0+650-2+950

Râșnov-UM 01454

2,300

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Râșnov cu UM 01454

DJ 103

Km 4+305 -17+987

Brașov-Bod-Lim județ Covasna

13,682

25

C3

11

F3

Leagă centrul de corn. Bod și loc.Sânpetru cu mun. BV și jud CV.asigură trp. persoanelor la Bv

DJ 103 A

Km 3+350-14+000

Brașov - Zizin

10,650

25

C2

11

F3

Leagă centrul de corn. Tărlungcni cu mun. Bv și cu satele aparținătoare, asig. trp. persoanelor la Bv și în jud CV

DJ 103 B

Km 0+764 -17+750

Săcele-Tărlungeni-Budila

16,986

25

C2

12

F3

Asig. trp. persoanelor la Bv, Tărlungcni, Săcclc

DJ 103 C

Km 1+300-4+000

Ghimbav-Stupini-Fabrica de Avioane Bv

2,700

25

C3

13

F3

Asig. trp. persoanelor de la Bv și Ghimbav la Fabrica de Avioane

DJ 104

Km 0+000 -23+830

Șercaia -Hoghiz

23,830

25

C3

13

F3

Asig. Icg.com.de pe acest tronson cu Bv și Făgăraș prin DN 1. cu Rupea prin DN 13 , asig. aprov. loc. de pe traseu și trp. persoanelor la Combinatul de Lianți Hoghiz

DJ 104 B

Km 4+604-13+862

Făgăraș-Hârseni-Sebeș

9,258

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc.limitrofe Ia Făgăraș

DJ 104 C

Km 4+972 -13+200

Făgăraș-Hurez-Recea

8,228

25

C2

13

F3

Asigură leg. cu DN 1 și trp. persoanelor din loc. limitrofe la Făgăraș

DJ 104 D

Km 2+000 -13+000

Făgăraș-Șoarș

11,000

25

C5

11

F3

Asig. trp. persoanelor la Făgăraș și aprov. corn Șoarș

DJ 105

Km 0+000 -18+843

Voila-lim. Județ Sibiu

18,843

25

C3

12

F3

Face leg. jud. Brașov cu jud. Sibiu prin DN 1 , asig. leg. loc. din zonă cu mun. Brașov, Sibiu și Făgăraș

DJ 105 A

Km 29+473 -37+473

Bruiu-Cincu

8,000

25

C3

12

F3

Asig. aprov. loc. din zonă și trp. persoanelor

DJ 105 B

Km 0+000 -14+620

Sâmbăta de Jos (DN 1 )-Complex Turistic Sâmbăta

14,620

25

C2

12

F3

Asig. legătura Complex Turistic Sâmbăta cu mun. Brașov,Făgăraș și Sibiu prin DN 1

DJ 105 C

Km 0+000 -6+300

Ucea-Victoria

6,300

25

C2

12

F3

Asig. leg. or. Victoria cu mun. Bv și Sb. prin DN 1

DJ 105 P

Km 0+000 -3+800

Ucca de Sus-lim. Jud. Sibiu

3,800

35-50

C2

12

FI

Asig. leg. or. Victoria -Arpaș, jud. Sibiu

DJ 112 A

Km 0+000 -16+700

Hărman-Bod-Hălch i u

16,700

25

C3

12

F3

Asig. leg. între corn. Limitrofe( Hărman, Bod, Hălchiu) cu mun. Bv prin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DJ 112 A

Km 26+050 -32+000

Cod lea-Vulcan

5,950

25

C3

12

F3

Asig. trp. din Vulcan și Holbav la Codlea

DJ 112 B

Km 0+000 -5+030

Cristian-Vulcan

5,030

25

C3

12

F3

Asig. leg. Cristian - Vulcan și DN 73

DJ 112 D

Km 7+218-11+330

Prejmer(DN 10)-DN 11

4,112

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între Prejmer (DN 10) și DN 11

DJ 112E

Km 0+000 -3+420

DN 73 A-DN 73

3,420

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și DN 73 A

DJ 131

Km 0+000 -7+314

Măieruș-Apața-lim.jud.Covasna

7,314

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ131 A

km 0+000-2+878

DN 13(Gara Rupea)-

2,878

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între DN 13 și Homorod

DJ131 B

Km 0+000 -12+978

Apața-lim. Jud. Covasna

12,978

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. DJ 131 cu gara Augustin si jud. Covasna

DJ 132

Km 0+000 -3+500

Rupea (DN 13)-Homorod

3,500

25

C3

12

F3

Asig. trp. persoanelor din zona Cața în or. Rupea

TOTAL NIVEL II DRUMURI JUDEȚENE

212,079

2. DRUMURI JUDEȚENE-NIVEL III DE VIABILITATE

DJ 103 F

Km 0+000 -13+300

Voila DN 1-Breaza

13,300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. localității cu DN 1 și Brașov

DJ 104 A

Km 0+000 -45+000

Perșani-Sebeș-Victoria

45,000

25-50

C2

12

FI

Asig. aprov. corn, limitrofe drumului și trp. persoanelor la Făgăraș și Victoria

DJ 104 D

Km 13+000 -24+000

Șoarș-Bărcut

11,000

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între satele aparțin, corn. Șoarș și loc. Șoarș

DJ104 K

Km 0+000 -10+947

Comăna-Ticuș

10,947

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Comăna de Jos(DJ 104)-Ticuș

DJ 104 N

km 0+000 -4+300

Comăna de Jos(DJ 104)-Comăna de Sus

4,300

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Comăna de Jos-Comăna de Sus

DJ 105 A

Km 41+608 -81+600

Cincu-Rupca

39,992

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între centru de comună și satele aparținătoare cu or. Rupea

DJ 112

Km 0+000 -10+100

Hărman-Podu Olt-lim. jud.Covasna

10,100

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. între jud. Brașov și jud. Covasna

DJ 112 A

Km 16+700 -22+800

Hălchiu-Codlea

6,100

25

C3

12

FI

Asig. leg. între DN 1 (Codlea) și DN 13 prin Hălchiu

DJ112A

Km 32+000 -38+980

Vulcan-DN 73 A

6,980

25

C3

12

FI

Asig. trp. persoanelor de la Vulcan și Holbav la Zămești

DJ 112 C

Km 0+000 -4+000

Hălchiu-Satu Nou

4,000

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Hălchiu-Satu Nou

DJ112F

Km 0+000 -8+450

DN 73 Moieciu de Jos-Moieciu de Sus

8,450

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și Moieciu de Sus

DJ 112 H

Km 3+500-8+186

DN 73-Predeluț

4,686

25-50

C2

12

FI

Asig. leg. între DN 73 și Predeluț

DJ112 J

km 0+000 -4+770

DN 1-Dumbrăvița

4,770

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. DN 1-Dumbrăvița

DJ 131C

Km 16+000 -29+050

Racoș-DN 13

13,050

<25

C4

12

FI

Asig. leg. între Racoș și DN 13

DJ 132

Km 3+500 -18+220

Homorod-lim.jud. Hr.

14,720

25-50

C3

13

FI

Asig. leg între jud. Bv și jud. Hr

DJ 132 B

Km 0+000-16+516

Homorod-Cața-lim. jud. Hr

16,516

25-50

C3

13

FI

Asig. leg. între jud. Bv și jud. Hr

DJ137 A

Km 16+000 -27+457

Lim. jud. Hr-Paloș-Cața

11,457

25-30

C3

12

FI

Asig. leg. întrejud. Urșijud. Bv

TOTAL NIVEL III DRUMURI JUDEȚENE

225,368

2

3

4

5

6

7

8

3. DRUMURI JUDEȚENE - NIVEL IV DE VIABILITATE

DJ 102 A

km 0+000 -3+462

Oltcț(DN 1)-Rucăr

3,462

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Olteț-Rucăr

DJ 102B

km 0+000-6+100

Șercăița-Mănăstirea Bucium

6,100

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A cu Mănăstirea Bucium

DJ 102C

km 0+000-3+700

Breaza-Mănăstirea Breaza

3,700

25-50

C3

13

F3

Asig leg 104A cu Mănăstirea Breaza

DJ102E

km 0+000-2+300

DJ 103B-Teliu

2,300

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 10 cu DJ 103B

DJ102G

km 0+000-9+900

Victoria-Stațiunea Sâmbăta

9,900

25-50

C3

13

F3

Asig leg or Victoria cu Stațiunea Sâmbăta

DJ 103D

km 0+000-9+320

Viștea de Jos-Viștișoara

9,320

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1

DJ 103 G

km 0+000-2+385

Măieruș(DJ 131)-Lim. Jud. Covasna

2,385

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Jud Brașov cu Jud. Covasna

DJ 104 E

km 0+000 -3+420

Șinca(DN 73A)-Mănăstirea Șinca

3,420

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. cu Mănăstirea Șinca

DJ104 F

km 0+000 -1+000

DN 13-Mănăstirea Bunești

1,000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN 13 cu Mănăstirea Bunești

DJ 104J

km 1+981-12+080

DJ 104 D ( Făgăraș) -Calbor Boholț

10,099

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Calbor și Boholț cu mun Făgăraș

DJ 104L

km 0+000-15+013

Dacia-Viscri-Bunești

15,013

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13 și DJ 105A

DJ 105 D

km 0+000 - 3+278

Băile Rodbav - Cincu

3,278

25-50

C3

13

F3

Asig leg Băile Rodbav cu loc Cincu și DN1

DJ 106 A

km 0+000 -3+300

DN 73A-Paltin

3,300

25-50

C3

13

F3

Asig. leg.cu DN 73A și cu loc. Paltin

DJ106B

km 0+000-13+300

V ul can-Holbav- Pal ti n

13,300

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu mun Bv prin DJ 112B

DJ 107

km 0+000-0+357

DN 1+Gara Ucea

0,357

25-50

C3

13

F3

Asig leg DN 1 cu gara Ucea

DJ 107B

km 0+000-1+931

DNl-Feldioara

1,931

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ107C

km 0+000-3+100

Vad-Poiana Narciselor

3,100

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 73A

DJ 107D

km 0+000-1+550

DJ 104B-Râușor

1,550

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Râușor cu DJ 104B și Făgăraș

DJ 107 E

km 0+000 - 2+750

DJ 105 C - Corbi

2,750

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 105 C cu loc Corbi și DN1

DJ 108

km 0+000 -4+380

Hărman(DJ 112 A)-Sânpctru

4,380

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Hărman-Sânpetru

DJ 108A

km 0+000-0+420

DJ 105B-Sâmbăta de Sus

0,420

25-50

C3

13

F3

Asig leg DJ 104A și DJ 105B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DJ I08B

km 0+000-5+000

DJ 105B-Mănăstirea Brâncoveanu-valea Sâmbetei

5,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DJ 105B

DJ 109

0+000-8+000

Beclcan-Luța-Voi voden i

8,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 103F

DJ 109A

0+000-5+000

Beclean-Hurez

5,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ I04C

DJ 109B

0+000-1+500

DJ 104D-Mănăstirea Făget

1,500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Mănăstirea Făget cu DJ 104D

DJ 110

km 0+000 -7+000

DC 5-întrc Văi-lim corn Poiana Mărului

7,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg loc Vulcănița cu DN 73A

DJ 111

km 0+000 -1+450

DJ 112A-Colonia 1 Mai

1,450

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DJ 112 A-Colonia 1 Mai

DJ 112 C

km 9+000-15+500

Dumbrăvița-Vlădcni

6,500

25-50

C3

12

FI

Asig. leg. Dumbrăvița-Vlădcni-DN 1

DJ 112 D

km 0+000-7+218

Tărlungeni-Cărpiniș

7,218

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Tărlungeni-Cărpiniș

DJ 112G

Km 0+000 -10+700

Măgură- Zămești

10,700

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Măgura - oraș Zămești

DJ 112K

km 0+000-1+500

DJ 112G - Manastirea Sf Treime

1,500

DJ 113

km 0+000-2+500

Sânpetru-Preventoriu TBC Sânpetru

2,500

25-50

C3

13

F3

Asig leg Preventoriu TBC cu corn Sânpetru(DJ 103)

DJ 130 A

km 0+000-3+000

Veneția de Jos(DJ 104)-Veneția de Sus

3,000

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. Veneția de Jos( DJ 104 ) -Veneția de Sus

DJ BOB

km 0+000-9+364

Părău-Grid-Perșani

9,364

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 1 și DJ 104

DJ 130 C

km 0+000-1+100

DJ 104 K-Ticușu Nou-Comăna

1,100

<25

C3

13

F3

Asig. leg. Ticușu Nou-Comăna prin DJ 104K

DJ 131 D

Km 0+000 -10+416

DN 13-Mateiaș

10,416

<25

C3

13

F3

Asig. leg. DN 13-Dopca-Mateiaș-DJ 131 C

DJ 131F

km 0+000-4+848

Rupea Gară-Ungra

4,848

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ 131P

km 0+000-6+800

Șcrcaia(DN 1)-Hălmeag

6,800

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ132C

km 0+000-6+000

Criț-Mesendorf

6,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg cu DN 13

DJ730

Km 9+5550 -14+950

Lim. jud. Argeș-DN 73

5,400

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. lim. jud. Argeș-Șimea-DN 73

DJ 730 A

Km 0+000 -7+713

DN 73-lim. jud. Argeș

7,713

25-50

C3

13

F3

Asig. leg. DN 73-Fundata-Fundățica-lim. jud. Argeș

DJ 730B

km 0+000-3+000

DJ 730-Cătun Podul Paltinului

3,000

25-50

C3

13

F3

Asig leg prin DJ 730 cu DN 73

TOTAL NIVEL IV DRUMURI JUDEȚENE

215,074

TOTAL GENERAL NIVEL II+III+IV

652,521

1

2

3

1 4

1 5

1 ~

1 1

8

1------------------------------------------------9------------------------------------------------

DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE PE PERIOADA IERNII 2013-2014

DJ 101A

km 0+000 - 7+500

Ghimbav - Ocolit.mare a mun Brașov

7,500

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102

km 0+000-6+300

Viștca de Jos-Drăguș

6,300

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102 I

Km 49+910 -63+594

Lim. jud. Prahova-DN 1 A -Șanțuri

13,684

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 102F

km 0+000-4+800

Sâmbăta dc Jos-Drăguș

4,800

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 103 A

Km 14+000 -38+500

Zizin-Dălchiu

24,500

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 104 D

Km 24+000 -27+400

Bărcut-lim. jud. Sibiu

3,400

Tronson necirculat in sezonul rece

DJ 105 A

km.37+473-41+608

DJ 105D - Cincu

4,135

Zona impracticabila

DJ 106

km 0+000-8+570

Șinca Nouâ(DN 73 A) -Vlădeni(DNl) - Dumbrăvița

8,570

Drum impracticabil in sezonul rece

DJ 130C

km 1+100-1+800

Ticusu Nou-DC 21

0,700

Drum de pamant impracticabil

DJ 112 C

Km 4+000 -9+000

Satu Nou-Dumbrăvița

5,000

Sector de drum impracticabil in sezonul rece

DJ131 C

Km 0+000 -16+000

Augustin-Racoș

16,000

Drum impracticabil in sezonul rece

TOTAL DRUMURI JUDEȚENE ÎNCHISE

94,589

DRUMURI JUDEȚENE AFLATE ÎN INTRAVILAN MUNICIPII (ORAȘE)

DJ 101

km 0+000-0+650 km 2+950-9+100

Râșnov

6,800

DJ 103

Km 0+000 -4+305

Brașov

4,305

DJ 103 A

Km 0+000 -3+350

Brașov

3,350

DJ 103 C

Km 4+000 -8+180

Brașov

4,180

Total

18,635

DJ 112 A

Km 22+800-26+050

Codlea

3,250

Total

3,250

DJ 103 C

Km 0+000 -1+300

Ghimbav

1,300

Total

1,300

DJ 103 B

Km 0+000 -0+764

Săcele

0,764

Total

0,764

DJ 104 B

Km 0+000 -4+604

Făgăraș

4,604

DJ 104 C

Km 0+000 -4+972

Făgăraș

4,972

DJ 104 D

Km 0+000 -2+000

Făgăraș

2,000

DJ 104 J

km 0+000- 1+981

Făgăraș

1,981

Total

13,557

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DJ 105 A

Km 81+600 -82+293

Rupea

0,693

Total

0,693

DJ 112 H

Km 0+000 -3+500

Zărneșli

3,500

Total

3,500

DJ 104 A

Km 45+000 -45+850

Victoria

0,850

DJ 105 C

Km 6+300 -8+731

Victoria

2,431

Total

3,281

TOTAL INTRAVILAN

44,980

TOTAL GENERAL

792,090

Sef Serviciu A.D.B

Compartiment Urmărire Lucrări,


Ing. Nicolae Blaga