Hotărârea nr. 427/2013

Hotărârea.nr. 427 – privind aprobarea modificării listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap.70.02, Cap.84.02 şi Cap.67.02

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wwN.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.427

din data de 17.09.2013


- privind aprobarea modificării listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, la Cap.70.02, Cap.84.02 și Cap.67.02Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;


Analizând referatul nr.9173/16.09.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune modificarea listelor de investiții pe anul 2013, la Cap.70.02, Cap.84.02 și Cap.67.02 pentru obiectivul „Reabilitare fațade Casa Sfatului - Muzeul Județean de Istorie”;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), precum și dispozițiile art. 41, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013, la Cap.70.02, Cap.84.02, precum și la Cap.67.02, după cum urmează:

I. Diminuarea cu suma de 120 mii lei, de la:

Cap. 70.02 - „Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică”, lit. C, studii de fezabilitate, poziția:

1. poziția PATJ -Etapa I baza topografică......................................................................................20 mii lei


Cap. 84.02-„Transporturi” -B, Obiective noi, poziția:

2. SF și PT pentru construirea unui pasaj suprateran la intersecția dintre ocolitoarea Brașovului și drumul


județean DJ 103 Brașov - Sânpelru....................................................................................... 100 mii lei

II. Majorarea cu aceeași sumă de 120 mii lei la:

Cap. 67.02 - „Cultură, Recreere și Religie” - e. Total, alte cheltuieli, poziția:

1. „Reabilitare fațade Casa Sfatului - Muzeul Județean de Istorie”............................................120 mii lei


ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.
Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - DIUAT

  • - Direcția Economica - Serviciul Buget       -

  • - Colecție