Hotărârea nr. 426/2013

Hotărârea.nr. 426 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi alocarea sumei de 380 mii lei, în vederea finalizării obiectivului “Amenajare curte interioară a Cetăţii Făgăraş”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.426

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și alocarea sumei de 380 mii lei, în vederea finalizării obiectivului „Amenajare curte interioară a Cetății Făgăraș”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17.09.2013

Analizând referatul nr.9174/16.09.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea finalizării obiectivului „Amenajare curte interioară a Cetății Făgăraș”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea finalizării obiectivului „Amenajare curte interioară a Cetății Făgăraș” și finanțarea cu suma de 380 mii lei, prin diminuarea Listei obiectivelor de investiții poziția Cap.84.02 - A - Obiective in continuare, poz. 1 „Cartier ANL Bunloc (căi de acces, cofinanțare)” cu suma de 380 mii lei și majorarea cu suma de 380 mii lei la Cap.67.02. - Cultură recreere si religie - cheltuieli cu bunuri și servicii.

Art.2 - Contractul de Asociere va avea următoarele clauze:

Municipiul Făgăraș, în calitate de asociat prim are următoarele obligații:

  • - Elaborează documentația tehnică

  • - Organizează procedura de achiziție publică

  • -  Urmărește și recepționează execuția lucrărilor

Județul Brașov, în calitate de asociat secund, are obligația de a asigura finanțarea lucrărilor cu suma de 380 mii lei, în vederea finalizării obiectivului „Amenajare curte interioară a Cetății Făgăraș”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu c/K

Difuzare:                                       x , o a

1 ex. - Municipiului Făgăraș ~

1 ex. - Serviciul Buget OL |0 -g(P( 7

lexDIUAT