Hotărârea nr. 425/2013

Hotărârea.nr. 425 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.425

din data de 17.09.2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr.8947/06.09.2013 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, în vederea derulării activităților curente ale județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția/Economică.


PREȘEDI Aristotel CăileContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC

Se difuzează la:

lex.- Direcția Economică - Serviciul Buget lex.- Cabinet Președinte

lex.- Instituția Prefectului Județului Brașov lex.- Colecție


Anexa nr. 1ARISTM Secțiunea de funcționare:

Mii lei

iF-----------------------------------

F>

Trim III

Trim IV

Total

Suplimentare

Diminuare

Suplimentare

Diminuare

ÎJOTAL

247.00

247.00

290.00

290.00

0.00

" Cheltuieli cu Bunuri si servicii

247.00

0.00

290.00

0.00

537.00

: Jobanzi

0.00

247.00

0.00

290.00

-537.00

| ‘AP.51.02 AUTORITATI PUBLICE SI [ jCTIUNI EXTERNE

247.00

0.00

290.00

0.00

537.00

Cheltuieli cu Bunuri si servicii

247.00

0.00

290.00

0.00

537.00

180.25 Cheltuieli juridice

87.00

0.00

87.00

i 20.01.09 Materiale si prestări servicii

80.00

80.00

I fc).05.30 Obiecte de inventar

70.00

70.00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pt || totretinere si funcționare

90.00

210.00

300.00

O'

|CAP.55.02 TRANZACȚII PRIVIND j DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI f; li x

0.00

247.00

0.00

290.00

-537.00

iKwe/1.01 Dobânzi aferente datoriei £ [publice interne directe

247.00

290.00

-537.00' DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU


SEFSERVCIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU