Hotărârea nr. 424/2013

Hotărârea.nr. 424 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 424 din data de 17.09.2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr.4917/09.09.2013 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2013, ca urmare a adresei nr. 4917/26.08.2013 a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, prin care solicită transferul sumei de 3,98 mii lei de la Secțiunea de Funcționare la Secțiunea de Dezvoltare, în vederea achiziționării unei Licențe antivirus pentru securitatea computerelor și a rețelei informatice;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin. (9) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2013, prin diminuarea cu suma de 3,98 mii lei la „Cheltuieli materiale" și majorarea cu aceeași sumă la „Cheltuieli de capital”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  prin Direcția de Sănătate și AșrStență Medicală și Direcția Economică.


PREȘEDINT Aristotel CăncdscContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează la:

lex.- Direcția Economică - Serviciul Buget lex.- Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov 1 ex.- DSAM

lex.- Cabinet Președinte

lex.- Instituția Prefectului Județului Brașov lex.- Colecție

Cod

Denumire indicatori

Diminuare mii lei

mu lekgU co^

Total venituri (secțiunea de funcționare+secțiunea de dezvoltare)

3.98

v'

3.98 J

00.01

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

3.98

0

37.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3.98

0

37.10.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

3.98

0

00.01

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0

3,98

37.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

0

3.98

37.10.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

0

3.98

Total cheltuieli(Secțiunea de dezvoltare+Secțiunea de funcționare)

3.98

3.98

Total cheltuieli(Secțiunea de dezvoltare +Secțiunea de funcționare)

3.98

3.98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

01

Cheltuieli curente

3.98

0

20

Titlul II-Bunuri și servicii

3,98

0

20.01

Bunuri și servicii

3,98

0

20.01.09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

3.98

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

3.98

70

Cheltuieli de capital (cod 71+72+75)

0

3.98

71

Titlul XII active nefinanciare (cod 71.01 la 71.03)

0

3.98

71.01

Active fixe(cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

0

3,98

71.01.30

Alte active fixe

0

3,98

/ Director Executiv, Gabriel Stanciu

Director Executiv Aurelia Popescu

W" ■

A întocmit,

Attila Kope