Hotărârea nr. 423/2013

Hotărârea.nr. 423 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

România
nsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 423

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 17 septembrie 2013;

Analizând referatul nr. 8858/05.09.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care, se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, cu modificarea structurii organizatorice la nivelul Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și cu transformarea Compartimentului de Informare Europeană „Corona”, în Compartimentul de Informare Turistică „Corona”, în cadrul Direcției Coordonare, Integrare Europeană; în referat se precizează că transformările propuse nu modifică numărul total de posturi aprobate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov respectiv, 174 posturi, precum și a celor 131 de funcții publice avizate de către ANFP cu aviz nr. 27093/2013 și se face cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov aprobat pentru anul 2013;

Noua structură a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov a fost stabilită respectând prevederile O.U.G. nr. 63/2010, numărul total de 517 posturi (al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov și a instituțiilor/serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov), încadrându-se în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2013, respectiv 555 de posturi;

Văzând dispozițiile art. XVI, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 din O.U.G. nr.77/2013, art. 112, alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Red.BC

Se difuzează la:


1 ex.- SRUSI

1 ex.- Președintele Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

Consiliul Județean Brașov


Președinte, Aristotel CăncescuFuncții de demnitate publică:

Total posturi aparat de specialitate: 171 Administrator public

Total funcții publice

Secretar

Manager public:

Funcții publice de conducere :

Funcții publice de execuție:

Total posturi personal contractual:

Posturi de conducere:

Posturi de execuție:Aprobat cu HCJBV nr în ședința din data de:


ADMINISTRATORDirector executiv adjunct --â.


~i


| RSMl |

BIROU AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU

CABINET PREȘEDINTE

l I

|     RELAJIl CU PRESA

SECRETARIAT VICEPREȘEDINȚI

1 sef birou

5 exec.

f.p

2 exec f.p.

1 sef cab 2 exec p.c

1 exec p.c

2 ex p.c


SERVICIUL RESURSE UMANE,

STRATEGII DE

INFORMATIZARE

BIROUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL STRATEGII DE MANAGEMENT DE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

1 sef serviciu 7 exec f-P

1 sef birou 17 exec

p.c

3 exec fp


SERVICIUL RELAȚII EXTERNE INVAȚĂMĂNT, CULTURĂ, TURISM

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE

TURISTICĂ .CORONA’

SECRETARIAT

ADMINISTRATOR PUBLIC

O

CD ZD

O_

o:

UJ

O

<

COMPARTIMENT COORDONARE CONSILII LOCALE SI RELAȚIA CU CJBv

r—

SERVICIUL

ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALĂ

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS

SERVICIUL BUGET

COMPARTIMENTUL VENITURI

SERVICIUL CONTABILITATE

COMPARTIMENTUL SALARIZARE

SERVICIUL INVESTIȚII

ACHIZIȚII PUBLIE

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL Șl SECRETARIAT ATOP

COMPARTIMENTUL DECONTĂRI

i ser serv 7 exec

6f.p

1 p.c

3 exec P-c

1 exec pc

2

f.psp.

1

f.p

3 exec fp

  • 1 sef

serv

6 exec

4 f.p

  • 2 p.c

5 exec f-P

1 sef serv

7 exec L0

4 exec f-P

5 exec f-P

  • 1 sef serv 4ex 2fp

  • 2 p.c

2 ex f-P

  • I sef serv

  • II exec f-PCOMPARTIMENTUL

COORDONARE, PROGRAMARE

ADMINISTRARE DRUMURI

LU rt

=> o 32 h pS SS

o o

a:

> ID

2 r— Z ui o di UI £5

UJ

COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI-VERIFICĂRI TRANSPORTURI RUTIERE

SECRETARIAT

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL ASISTENTEI MEDICALE

COMPARTIMENTUL

DE CONTROL AL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

SECRETARIAT

4 exec fp

2 exec f-P

2 exec fp

2 exec f-P

1

exec

p.c

8 exec f-P

3 exec f-P

4 exec P-cCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Președinte Aristotel Ci


»scu


F94


STAT DE FUNCȚII

HCJBVnr.:


Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov

pentru anul 2013

1

MS

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

S

1

6.616

2

Vicepreședinte

S

2

11.304

ss»

■■

3

Administrator public

S

1

6.616

Total funcții publice

131

384.137

4

Secretar

S

II

1

6.525

5

Manaqer Public

S

principal

2

10.779

Funcții publice de conducere

18

78.766

6

Arhitect set

S

II

1

4.766

7

Director executiv

S

11

5

23.203

8

Director exec adjunct

S

II

2

9.281

8

Set serviciu

S

11

9

37.072

9

Sef birou

S

II

1

4.444

Funcții publice de execuție

110

288.067

10

Consilier

S

1

superior

68

195.734

11

Consilier

S

1

principal

16

30.934

12

Consilier

S

1

asistent

5

6.782

13

Auditor

S

1

superior

4

14.220

14

Auditor

s

1

principal

1

2.155

15

Consilier juridic

s

1

superior

9

26.152

16

Consilier juridic

s

1

principal

3

4.802

17

Referent

M

III

superior

4

7.288

Posturi in regim contractual

39

66.088

18

Șef Cabinet Președinte

s

1

3.313

19

Sef Birou

S

II

1

2.720

20

Consilier

s

IA

7

17.339

21

Consilier

s

1

1

2.286

22

Consilier

s

11

1

1.866

23

Consilier

s

D

1

750

24

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

25

Inspector de specialitate

s

1

1

1.842

26

Inspector de specialitate

s

II

6

12.830

27

Referent

M

IA

2

2.852

28

Casier

M/G

1

1.320

29

Arhivar

M/G

1

1.097

30

Maqaziner

M/G

1

1.193

31

Șofer

1

3

3.644

32

Telefonista (munc.calif)

III

2

2.142

33

Leqator manualfmunc. calif.)

III

1

1.151

34

Funcționar

M/G

1

975

35

îngrijitor

2

1.826

36

Paznic

4

3.540

37

Muncitor calificat

II

1

1.151

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

171

456.821

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

174

474.741