Hotărârea nr. 422/2013

Hotărârea.nr. 422 - privind aprobarea suplimentării cu 30.000 lei a sumei alocate Fundaţiei „Umana” Braşov, prin contractul de cooperare nr. 302/29.03.2013, în vederea editării unui supliment al revistei „Inside Braşov - România”, în vederea continuării proiectului „Reabilitarea monumentelor istorice şi promovarea patrimoniului judeţului Braşov în spaţiul U.E.”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.422

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea suplimentării cu 30.000 lei a sumei alocate Fundației „Umana” Brașov, prin contractul de cooperare nr. 302/29.03.2013, în vederea editării unui supliment al revistei „Inside Brașov -România”, în vederea continuării proiectului „Reabilitarea monumentelor istorice și promovarea patrimoniului județului Brașov în spațiul U.E.”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Având în vedere referatul nr. 8861/06.09.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea suplimentării cu 30.000 lei a sumei alocate Fundației „Umana” Brașov, prin contractul de cooperare nr. 302/29.03.2013, în vederea editării unui supliment al revistei „Inside Brașov -România”, în tiraj de 1500 exemplare. în vederea continuării proiectului „Reabilitarea monumentelor istorice și promovarea patrimoniului județului Brașov în spațiul U.E.”;

Având în vedere prevederile art.91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a”, precum și alin. (5), lit. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea cu 30.000 lei a sumei alocate Fundației „Umana” Brașov, prin contractul de cooperare nr. 302/29.03.2013, în vederea editării unui supliment al revistei „Inside Brașov -România”, în tiraj de 1500 exemplare, în vederea continuării proiectului „Reabilitarea monumentelor istorice și promovarea patrimoniului județului Brașov în spațiul U.E.”.

Art.2. - Finanțarea stipulată la art. 1 se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie” - acțiuni culturale.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.Con trasem n ează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

Fundației „Umana” Brașov

Direcția Coordonare, Integrare Europeană

Direcția Economică-Serviciul Buget 0|* 10

Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov Instituția Prefectului Județului Brașov Colecție