Hotărârea nr. 421/2013

Hotărârea.nr. 421 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu “Parohia Ortodoxă. Centrul Social de zi pentru copii defavorizaţi”, în vederea asigurării funcţionării centrului şi finanţarea cu suma de 20 mii lei

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTARAREA NR.421 din data de 17.09.2013

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu „Parohia Ortodoxă Homorod. Centrul Social de zi pentru copii defavorizați ” în vederea asigurării funcționării centrului și finanțarea cu suma de 20 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința la data de 17.09.2013;

Analizând referatul cu nr.5984/10.09.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu „Parohia Ortodoxă Homorod Centrul Social de zi pentru copii defavorizați” și finanțarea cu suma de 20 mii lei din bugetul Județului Brașov pe anul 2013, prin diminuarea de la Cap.67.02. - „Cultură, recreere și religie” cu suma de 20 mii lei și majorarea cu aceeiași suma la Cap.68.02 -„Asigurări și asistență socială” în vederea funcționării centrului;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit.”e” , alin.(5), lit.”a”, pct.l și alin. (6), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art.l 03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu „Parohia Ortodoxă Homorod. Centrul Social de zi pentru copii defavorizați” și finanțarea cu suma de 20 mii lei din bugetul Județului Brașov pe anul 2013, în vederea funcționării centrului.

Art.2. - Finanțarea stipulată la art.l se va realiza prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, prin diminuarea de la Cap.67.02. - „Cultură, recreere și religie” cu suma de 20 mii lei și majorarea cu aceeiași suma la Cap.68.02 -„Asigurări și asistență socială”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare'Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean

1 ex: Instituția Prefectului Județului Brașov        z -

1 ex: Parohia Ortodoxă Homorod -jAf***** &9W/

1 ex: Serviciul Buget

1 ex: Colecție

/zp/0,/3


Hrie.             /n^raH.