Hotărârea nr. 420/2013

Hotărârea.nr. 420 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov şi finanţarea cu suma de 40.000 lei în vederea organizării „Festivalului de dans istoric Romana”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 420

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov și finanțarea cu suma de 40.000 lei în vederea organizării „Festivalului de dans istoric Romana”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Având în vedere referatul nr. 8679/10.09.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov și finanțarea cu suma de 40.000 lei în vederea organizării „Festivalului de dans istoric Romana”, primul festival de dans istoric din România la Brașov;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin. 6 lit.”a”, precum și alin. (5), lit. „a”, pct. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov și finanțarea


cu suma de 40.000 lei, în vederea organizării „Festivalului de dans istoric Romana”,

Art.2. - Finanțarea stipulată la art. 1 se va realiza prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, prin diminuarea Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, cu suma de 40 mii lei și majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, respectiv, bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, cu suma de 40 mii lei.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonară Integrare Europeană și Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC


Se difuzează:

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-


j

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov *             J r

Direcția Coordonare, Integrare Europeană —       f

Direcția Economică-Serviciul Buget Q / (0^ Cx Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov Instituția Prefectului Județului Brașov

Colecție