Hotărârea nr. 419/2013

Hotărârea.nr. 419 - privind aprobarea cooperării dintre Judeţul Braşov şi Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov şi finanţarea cu suma de 30.000 lei, în vederea realizării proiectului „Facilitarea accesului bolnavilor de TB, care fac parte din categoria persoanelor dezavantajate la servicii medicale de pneumoftiziologie în vederea vindecării şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei judeţului Braşov, prin limitarea răspândirii infecţiei şi bolii tuberculoase”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office(â>iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.roCod F-16


BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR.419

din dala de 17.09.2013

- privind aprobarea cooperării dintre Județul Brașov și Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov și finanțarea cu suma de 30.000 lei, în vederea realizării proiectului „Facilitarea accesului bolnavilor de TB, care fac parte din categoria persoanelor dezavantajate la servicii medicale de pneumoftiziologie în vederea vindecării și îmbunătățirea stării de sănătate a populației județului Brașov, prin limitarea răspândirii infecției și bolii tuberculoase”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Având în vedere referatul nr. 7268/10.09.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană privind aprobarea cooperării dintre Județul Brașov și Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov și finanțarea cu suma de 30.000 lei, în vederea realizării proiectului „Facilitarea accesului bolnavilor de TB care fac parte din categoria persoanelor dezavantajate la servicii medicale de pneumoftiziologie în vederea vindecării și îmbunătățirea stării de sănătate a populației județului Brașov, prin limitarea răspândirii infecției și bolii tuberculoase”;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit."e" și alin. 6 lit.”a”, precum și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea dintre Județul Brașov și Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov și finanțarea cu suma de 30.000 Ici, în vederea realizării proiectului „Facilitarea accesului bolnavilor de TB, care fac parte din categoria persoanelor dezavantajate la servicii medicale de pneumoftiziologie în vederea vindecării și îmbunătățirea stării de sănătate a populației județului Brașov, prin limitarea răspândirii infecției și bolii tuberculoase”.

Art.2. - Finanțarea prevăzută la art.l se va realiza prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, prin diminuarea Cap. 70.02 - ..Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu suma de 30 mii lei -..Bunuri și servicii” și majorarea cu suma de 30 mii lei a Cap. 66.02 - „Sănătate” - „Transferuri”, respectiv, majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, la Cap.66.10 cu suma de 30 mii lei - „Bunuri și servicii”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin
Se difuzează: 1

1

1

1

1

1


ex.-

ex.-

ex.-ex.-ex.-ex.-


Red.BC/BC - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov “i Direcția Coordonare, Integrare Europeană Direcția Economică-Serviciul Buget

Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov Instituția Prefectului Județului Brașov

Colecție