Hotărârea nr. 418/2013

Hotărârea.nr. 418 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 19 august 2013


C ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.418

din data de 17.09.2013

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 19 august 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 17 septembrie 2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 19 august 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 19 august 2013.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17’

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 19 august 2013

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că lipsesc următorii consilierii județeni : domnul Ambrus Carol, domnul Coman Claudiu, domnul Enache Paul, doamna Lumința Olteanu, domnul Paler Ioan Miron, domnul Pascu Mihai și domnul Șandru Răzvan. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Aristotel Căncescu

Stimați colegi declar deschisă ședința de astăzi 19 august, ședință pe a cărei ordine de zi avem 19 puncte, punctul 19 cu 7 subpuncte diverse. Dacă aveți obiecții la ordinea de zi? Da, doamna Câju, vă rog.

Dna. Mariana Câju

Domnule președinte, propun suplimentarea ordinii de zi cu 5 proiecte de hotărâri, ajutoare pentru persoane aflate într-o situație extremă de dificultate.

Dl. Aristotel Căncescu

Alte probleme, domnul Claudiu Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Domnule președinte, stimați colegi, vă propun să introducem pe ordinea de zi asocierea și alocarea sumei de 20.000 de lei pentru Asociația Turistică Ghizii României. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Alte probleme? Domnul Matei.

Dl. Matei Gavril

Bună ziua domnule președinte, stimați colegi, am o propunere să identificam sursa de finanțare pentru Asociația Club Sportiv Transilvania pentru organizarea unei etape a Cupei Mondiale din Campionatul Național al României de parapantă.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu am înțeles, indicăm sursa?

Dl. Matei Gavril

Am identificat sursa de finanțare.

9

Dl. Aristotel Căncescu

Ok, e altceva. Alte probleme? Nemaifiind supun votului dumneavoastră ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi de astăzi. Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.06.2013, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 1 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.07.2013, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Ux        listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2013 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție, reabilitare Spitalul Clinic Județean de Urgență", dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listei de investiții din cadrul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, Cap.66.02 Sănătate, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind propunerea candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC CARFIL Industrial Parc SA Brașov, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 19 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind propunerea candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC METROM Industrial Parc SA Brașov, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean

Brașov a imobilului situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.34 (sediul Arhivelor Naționale) pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a imobilului, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.ll din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr.69, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Brașov (SC METROM SA Brașov- parcare incinta societății) - Prejmer - Parcul Industrial (SC RUMAGOL SRL -parcare incintă) pentru SC TRANSANDRE SRL, dacă sunt obiecții? Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Am mai discutat acest aspect, la nivelul zonei metropolitane Brașov se gândește un transport integrat, un transport unitar și atunci până să se finalizeze acest concept aș avea rugămintea ca în toate contractele pe care le facem de transport să avem o prevedere ca să putem modifica dacă la un momentdat se întâmplă ceva.

Dl. Aristotel Căncescu

De acord, vă supun votului cu acest amendament.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Contractul nu ne aparține, este între firmă și operator, noi dăm numai licența.

Dl. Aristotel Căncescu

Păi licența să fie cu acest amendament, supun votului dumneavoastră punctul 10 cu amendamentul domnului Veștea, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțarea cu suma de 3.500 lei, pentru desfășurarea acțiunii „Jocul junilor Dorobanți de la crucea dreptății”, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2013 și al Camerei Agricole Județene Brașov, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 31.551 lei + TVA pentru documentațiile cadastrale necesare reglementării înscrisurilor în CF nr.l 14694 Brașov, a imobilului cu destinația de Bază Sportivă Olimpia din Brașov, dacă sunt obiecții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 13 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea demolării parțiale și reabilitării unor obiective existente și incluse în anexa nr.l la HGR nr.972/2002, precum și construirea unor obiective noi la Stația de Epurare Brașov, dacă sunt obiecții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 14 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 112F Moieciu de Sus, km 0+000-8+445”, dacă sunt obiecții? Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Aș avea o sugestie, comuna Moieciu e o comună bogată, e clar că ne interesează să dezvoltăm turismul în zona respectivă și infrastructura de transport necesară pentru dezvoltarea turismului dar cred că ar trebui să vedem în ce măsură putem să intrăm într-un fel de parteneriat pe investițiile din Moieciu pentru că Moieciu este o comună bogată, facem o comparație cu Șoarșul de exemplu. Adică până la urma urmei noi investim într-un drum care face legătura între Moieciul de Sus și Moieciul de Jos. Investiția este importantă și necesară 100% dar să vedem și în ce măsură comuna Moieciu începe să se implice în realizarea unor proiecte de infrastructură.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră punctul 15 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listelor de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, Cap.66.10 Sănătate și 84.02 Transporturi, dacă sunt obiecții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 16 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Județean Brașov cu Asociația pentru Managementul Energiei Timiș pentru derularea unor activități, dacă sunt obiecții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 17 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 18 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Diverse, punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov cu suma de 29,61 mii lei, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 1 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind introducerea în lista de investiții din cadrul bugetului județului Brașov pe anul 2013 a poziției „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav” la Cap.84.02 - Transporturi și alocarea sumei de 120 mii Iei, dacă sunt obiecții? Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Am o singură rugăminte în planul ăsta urbanistic să tratăm cu foarte mare atenție toate legăturile de la drumurile naționale către aeroport.

Dl. Aristotel Căncescu

Așa tratăm și chiar am avut o discuție și chiar probleme cu Curtea de Conturi pentru că noi am luat acel teren de la aeroport pentru care și dumneavoastră, mi se pare, că ați făcut propunerea să îl ținem, vreau să îl ținem blocat pentru că acolo interesele vor fi foarte mari, ținem cont de aceasta.

Dl. Mihail Veștea

Există un drum județean care face legătura între ocolitoare și zona aeroportului.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm punctul 2, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotarare privind aprobarea delegării în gestiune a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, discuții? Domnul Niță.

Dl. Emil Niță

Domnule președinte, în proiectul de hotărâre la articolul 5 spune așa, se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov să dispună componența comisiei de evaluare și negociere privind delegarea gestiuni, a serviciilor de întreținere și reparare a drumurilor județene aflate în administrarea consiliului județean. Rugămintea mea, dacă se poate domnule președinte, ca din această comisie să facă parte și 3 consilieri județeni, 3-4, dar asta ar fi rugămintea.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, nu e nici o problemă, la toate hotărârile să știți că e scrisă această chestiune, împuternicirea președintelui. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Eu cred că trebuie, dumneavoastră ca executiv, să aveți o foarte mare atenție la această procedură ca să nu apară probleme pe parcurs. Din punctul meu de vedere o să îl contrazic pe colegul, zic nu este treaba deliberativului să stabilească procedurile executivului, adică cred că e mai normal ca dumneavoastră să vă asumați întreaga derulare a procedurii.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu vreau să vă spun că acest material l-am dat pe mâna juriștilor, unei firme de avocatură cu care ne consultăm pentru a nu mai avea probleme și forma aceasta este văzută de juriști. Deci în ceea ce privește, categoric că mă consult și cu executivul, am facut-o de fiecare dată, în principal cu executivul, deci cu domnul Popa, cu domnul Pascu, deci nu vă faceți probleme că nu cred că vom avea din chestiunea aceasta o problemă. Alte obiecții? Domnul Popa.

Dl. Mihai Popa

Domnule președinte, stimați colegi, aș avea două amendamente în primul rând la regulament, art.6 unde se prevede delegarea gestiunii serviciului de administrare exploatare, reparare și întreținere, ori noi discutăm acum numai de reparare și întreținere. Deci cred că administrarea și exploatarea drumurilor județene exced cadrului contractual în acest moment. Deci în contractul cadru care este tot parte din prezenta hotărâre prevede numai repararea și întreținerea și atunci trebuie să fie coroborate. Ori discutăm să modificăm contractul cadru ori modificăm regulamentul dar eu cred că trebuie să modificăm despre reparare și întreținere drumuri județene.

Dl. Aristotel Căncescu

A

In ceea ce mă privește nu am nimic împotrivă. Alt amendament.

Dl. Mihai Popa

Al doilea amendament domnule președinte conform regulamentului delegarea serviciului de gestiune, reparare și întreținere a drumurilor județene aflate în administrarea consiliului județean se realizează prin gestiune indirectă a activităților specifice către un operator economic. Noi propunem ca acest paragraf să fie modificat în sensul de către unul sau mai mulți operatori economici.

Dl. Aristotel Căncescu

De acord și cu treaba asta. Domnul Cornea.

Dl. Cornea Claudiu

Domnule președinte nu știu dacă cumva nu facem o eroare, nu știu la ce se încadrează acest cuvânt exploatare pentru că dacă vorbim de deszăpezire și e similar cu o lucrare de genul acesta să nu fim nevoiți să mai dăm încă o hotărâre în ședința ulterioară.

Dl. Mihai Popa

Nici un fel de problemă dar atunci trebuie modificat contractul cadru care prevede numai reparare și întreținere și aici este o disfuncționalitate între regulament și contractul cadru, deci trebuie să se coroboreze ambele.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu propun deszăpezirea să o trecem chiar în contract ca activitate și am rezolvat problema. Dl Gabor.

Dl. Adrian Gabor

A

In exploatare și întreținere poate fi inclusă și deszăpezirea. Este A

același lucru. întreținere înseamnă și deszăpezire dar ca să nu fie dubii mai bine treceți acolo și deszăpezire.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, cu aceste amendamente supun votului dumneavoastră acest punct, vă rog să votăm punctul 3 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind majorarea prevederilor bugetare la Cap.84.02 -A - Obiective în continuare - Consiliul Județean Brașov, poziția „Reabilitare DJ 104 Șercaia - Hoghiz km 0+000-23+830” cu suma de 6.482.000 lei, discuții? Domnul Sarafinceanu vă rog.

Dl. Gheorghe Sarafinceanu

Am înțeles că până la urmă vom face asfaltări în localități din banii consiliului județean. Acești bani sunt veniți pentru repararea, reabilitarea drumului sau sunt tot pentru reparare?

Dl. Aristotel Căncescu

Pentru reparare sunt bani primiți de la Ministerul Dezvoltării 6 milioane de lei.

Dl. Gheorghe Sarafinceanu

Și reabilitarea când o începem? Sau nu se mai face?

DI. Aristotel Căncescu

Cu banii pe care îi avem nici nu reușim, suntem la limită, să reparăm drumurile din cadrul localităților. Vreau să vă spun că am avut o discuție cu domnul ministru Niță care la rândul lui a avut discuții cu ministrul Șova și vom clasa acest drum dar este o procedură care va dura câteva luni. Până atunci reparăm aceste drumuri din cadrul localităților. Să îl clasăm în drum național pentru că nu facem față. Valoarea reparațiilor va depăși în final 40 de milioane de euro. Deci atâta facem, numa reparațiile în cadrul localităților, în principal în Hoghiz și Comăna.

Dl. Sarafînceanu Gheorghe

Păi mai e Cuciulata, mai e Fântâna.

Dl. Aristotel Căncescu

Hoghiz cu satele aferente.

Dl. Sarafînceanu Gheorghe

Acuma eu știu că am încercat o declasare dar dacă Guvernul nu are bani pentru investițiile mari în infrastructură, credeți că o să primească Șova drumul ăsta ca să se mai încarce cu niște cheltuieli în plus față de ceea ce are la ora actuală?

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Sarafînceanu dacă Guvernul nu are șanse să îl facă noi nu avem chiar nici una. Bugetul pe care l-am avut pentru drumuri pe acest an a fost de 62 de miliarde de lei, 1.200.000 de euro. Dacă o să avem în continuare acest buget probabil că ne va trebui vreo 30 de ani ca să facem numai acest drum.

Dl. Sarafînceanu Gheorghe

Poate reușea domnul Niță dacă tot face intervenție să dea banii la consiliul județean special cu dedicație pentru acest drum și ne ocupăm noi de drum, nu îl mai declasăm.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu aș fi mai bucuros pentru că ministerul știți că are mai mulți bani decât noi, aș fi mai bucuros să îl clasăm pentru că se justifică, acest drum leagă două drumuri naționale. Eu aș fi mai bucuros, nu că vreau eu să scăpăm de responsabilitate.

Dl. Sarafînceanu Gheorghe

Știți că am mai încercat și nu am reușit, de aceea. în guvernarea trecută.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Sarafînceanu, au fost trei guvernări care au promis toate și nu au făcut nimic. Supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 300.000 lei pentru realizarea lucrărilor la obiectivul „Amenajare teren de sport Grupul Școlar Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind cooperarea Județului Brașov cu „Asociația Tenisului Românesc” și finanțarea cu suma de 50.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea Turneului de Tenis Internațional „Brașov Challenger”, domnul Szakal

Dl. Szakal Andras

Vis-a-vis de punctul 7 ținând cont că sunt mai multe hotărâri de consiliu județean referitor la domeniul sport și încă nu s-a reușit să se plătească în urmă hotărârile consiliului județean, nu știu dacă există sursă de finanțare pentru acest eveniment mai ales că este destul de mult.

Dl. Aristotel Căncescu

Vreți să vă răspund? Nu este. Pe de altă parte îl înțeleg și pe acest om, domnul Hărădău. Cred că suntem în al zecelea an de când ținem acest turneu, deja a devenit tradițional. Eu vreau să vă propun un lucru, dacă mă întrebați pe mine din gândirea pe care am facut-o mai mult de 20.000 de lei nu scoatem și cam atât o să le dăm dacă mă întrebați. Dar eu vreau să vă rog să votăm acesta să fie maximul iar eu vă spun că dacă e să facem plata acuma și dacă nu se va întâmpla ceva spectaculos în bugetul nostru și nu se va întâmpla sigur, probabil că vom da o sumă de 20.000 de lei. Domnul Dragoș Crăciun.

Dl. Dragoș Crăciun

Rugămintea mea este ca domnul Hărădău să vină la începutul anului când se votează bugetul pentru Comisia de sport nu la jumătatea anului când deja avem banii alocați pentru fiecare. Așa este normal pentru că în aceeași situație a fost și Cosac cu Futures-ul lui, el a venit la începutul anului și am aprobat fără nici o problemă.

Dl. Aristotel Căncescu

Deci este important să îl ținem, ei au vrut să renunțe și să-1 scoată din circuit acest turneu. Parcă nu mi-aș asuma nici această responsabilitate, soluția de compromis este să votăm maxim atât, maxim, dar suma pe care o vom acorda vă spun probabil va fi înjur de 20.000, vă rog să votăm cu acest amendament, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 l-am votat, trecem la diverse. Eu vreau să vă spun că din păcate ceea ce am anticipat s-a și întâmplat, se înmulțesc cererile și vreau să vă spun că e și imposibil să refuzi când vin la tine părinți de copii de 2 ani cu cancer și avem astfel de situații, unul chiar astăzi o să-l votăm. Pe de altă parte să știți că sumele pe care le dăm, să știți că sunt niște sume paleative. Cănd ai nevoie de 100.000 de euro și aceasta este o chestiune pe care eu doresc să o discut și la Casa de Sănătate chiar în cursul zilei de mâine și cu ministrul sănătății pentru că părerea mea este că instituțiile statului din păcate în privința protecției acestor persoane bolnave nu funcționează ca lumea dar ceea ce dăm noi sunt totuși niște sume cu care le dăm o speranță acestor oameni. Mariana te rog.

Dna. Mariana Câju

Persoanele pentru care propunem aceste ajutoare sunt următoarele: Popa Raluca pentru minorul Popa Andrei 3000 de euro, Andrușcă Gheorghe 5000 de lei, Gavril Ovidiu Vasile 4.000 de lei, Coca Daniela 2000 de euro și Mercaș Ioan pentru Mercaș Ioan 3000 de euro.

DL Aristotel Căncescu

Da, domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte, după cum spuneți și dumneavoastră sunt foarte multe persoane în situații disperate care au nevoie de ajutor. Și la noi vin mulți cetățeni în situația asta și aș dori să găsim o procedură prin care să venim și noi cu niște propuneri pe parcurs.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu am refuzat nici un caz, nu am politizat, aceasta este o chestiune care nu trebuie politizată să știți.

Dna. Mariana Câju

Deci în fiecare vineri la ora 12 eu dau audiențe acestor persoane, în fiecare vineri poate să vină la camera 102.

Dl. Aristotel Căncescu

Veniți cu propunerile în plen. Supun votului dumneavoastră aceste 5 propuneri, vă rog să votăm pentru prima persoană, culegem voturile cu 25 de voturi pentru s-a aprobat, a doua persoană vă rog să votăm, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat, a treia persoană vă rog să votăm, culegem voturile cu 25 de voturi s-a aprobat, a patra vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi s-a aprobat și a cincea persoană, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Deci s-au aprobat toate. O altă propunere făcută de domnul Comea pentru Zămești pentru Asociația Ghizii României 20.000, vă rog să votăm, culegem voturile cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Matei a mai făcut o propunere.

Dl. Matei Gavril

Da, să luăm 5000 de lei de la Asociația Reintegra de la capitolul 67.02.50 și să le dăm la Asociația Club Sportiv Transilvania pentru etapa din Cupa Mondială la parapantă.

Dl. Aristotel Căncescu

Discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră și această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțumesc, declar ședința închisă.


Secretar, Dumbrăveanu Maria